Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego to kolejna publikacja, która ukazuje się w ramach serii wydawniczej pod wspólną nazwą „Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona“. Tylko u nas możecie ją pobrać i przeczytać!

Publikacja pod pod redakcją Anny Weroniki Brzezińskiej i Katarzyny Smyk została podzielona na pięć części, a w każdej z nich autorzy opisują i analizują inny aspekt społeczno-kulturowego wymiaru funkcjonowania festiwali i przeglądów.

W pierwszym dziale pt. Festiwale w przestrzeniach społecznych rozważaniom poddane zostały kwestie miejsca badań festiwalologicznych we współczesnych naukach humanistycznych i społecznych, zjawisko wspólnotowości i partycypacji – także w odniesieniu do kwestii kształtowania tożsamości lokalnej, zagadnienia z zakresu polityki dotyczącej ruchów folklorystycznych na terenie Polski oraz ogólne rozważania na temat miejsca festiwali w dobie kultury globalnej i massmediów.

Kolejna część, zatytułowana Festiwal jako przedmiot badań, zawiera omówienia poszczególnych form praktykowania wspólnotowości. Autorzy skupiają się na takich zjawiskach jak sejmiki teatrów wiejskich, dni miast i wsi oraz wybrane elementy z zakresu obrzędowości rodzinnej.

Część trzecia pt. Festiwale – kategoria wyobrażona? przynosi rozważania z obszaru kontaktów międzykulturowych oraz zjawisk przynależnych festiwalom, takich jak integracja uczestników i organizatorów, transmisja treści kultury oraz aspekty promocji kultur regionalnych i narodowych.

Kolejny blok artykułów, pod wspólnym tytułem Dziedzictwo scen festiwalowych, skupia się na omówieniu funkcji i roli tych wydarzeń, które organizowane są od kilkudziesięciu lat i same w sobie stanowią dziedzictwo ruchu festiwalowego. Autorzy stawiają pytania o to, jaką formę powinny te wydarzenia przybierać w kolejnych latach, by spełniać postulat Konwencji dot. żywotności kultur oraz stałego i aktywnego udziału depozytariuszy w procesie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Ostatnia część publikacji, zatytułowana Dziedzictwo kulinarne, dotyczy niezwykle popularnych w wielu
miejscach Polski (i nie tylko) festiwali kulinarnych, w tym bicia różnego typu rekordów oraz rozwijającej się intensywnie turystyki kulinarnej.

Mamy nadzieję, że kolejna publikacja skupiająca się na problematyce ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego przyczyni się do udokumentowania zjawisk zasługujących na ochronę, ale też skonsoliduje jeszcze bardziej środowisko naukowe i regionalne, a także przyniesie dobre efekty w postaci wspólnych i odpowiedzialnych działań na rzecz kultur lokalnych i regionalnych w ich niematerialnym wymiarze.

Ze wstępu
Anna Weronika Brzezińska
Katarzyna Smyk

Spis treści

Wprowadzenie (Anna Weronika Brzezińska, Katarzyna Smyk) – 9

Festiwale w przestrzeniach społecznych

Waldemar Kuligowski, Od sacrum do line up’u. Pojęcie festiwalu w humanistyce i naukach społecznych – 15

Wojciech Józef Burszta, Muzyczna partycypacja jako forma wspólnotowości – 33

Jolanta Ługowska, Fenomen festiwali folklorystycznych wobec realiów „kultury smartfonów i tabletów” – 45

Joanna Dziadowiec, Studia festiwalowe i ruch folklorystyczny w Polsce w kontekście polityki UNESCO w zakresie niematerialnego dziedzictwa kulturowego – pomiędzy modelem programowym ready made a performatywnym modelem turkusowym – 57 

Rafał Ciesielski, Festiwal muzyczny jako składnik kształtowania tożsamości lokalnej Festiwal jako przedmiot badań – 77 

Festiwal jako przedmiot badań

Katarzyna Smyk, Sejmiki teatru wsi polskiej a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego w myśl Konwencji UNESCO z 2003 roku – przeciwdziałanie zagrożeniom – 89

Piotr Dahlig, Sejmiki wiejskich zespołów teatralnych jako panorama różnorodności kulturowej – 109

Małgorzata Dziura, Dni miast i wsi – lokalny karnawał czy popularyzacja dziedzictwa kulturowego? – 117

Arkadiusz Jełowicki, Pulteram – najmniejszy festyn świata – 127

Justyna Gorzkowicz, Festiwale dziś. O sposobach zachowania tożsamości narodowej Polaków na emigracji w perspektywie geohumanistycznej – 141

Festiwale – kategoria wyobrażona?

Piotr Kaniewski, Land Art Festiwal jako współczesna forma dialogu międzykulturowego – 153

Agnieszka Kościuk-Jarosz, Od folku do folkloru. Festiwale muzyki folkowej w Polsce a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego – 165

Karolina Dziubata, Ethno Port Poznań. O muzyce, kulturze i edukacji – 181

Marta Machowska, Integracja, transmisja, promocja. Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie jako przykład dobrych praktyk – 193

Maria Małanicz-Przybylska, Góralskie muzyki – między codzienną praktyką a konkursową rywalizacją – 201

Dziedzictwo scen festiwalowych

Jerzy Bartmiński, Jak ocalać ginące gatunki folkloru? Kolędy ludowe na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu – 217

Weronika Grozdew-Kołacińska, Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych – tradycja i nowoczesność – cele, adresaci, formuła – 235

Katarzyna Ceklarz, Metamorfozy Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce-Zdroju – 245

Robert Garstka, Przeglądy i konkursy kolędnicze. Tradycja żywa czy sceniczna? – 269

Anna Weronika Brzezińska, Wielkopolscy laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga. Pomiędzy pamięcią zbiorową a ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego – 285

Anna Gałczyńska, Przeglądy i festiwale Ziemi Kaliskiej jako środek zachowania i promocji folkloru – 299

Dziedzictwo kulinarne

Dominik Orłowski, Magdalena Woźniczko, Festiwale promujące żywność i napoje w turystyce kulinarnej – 307

Marcela Szymańska, Kulinarne inicjatywy dla dzieci i młodzieży szkolnej w Raciborskiem – 329

Dorota Świtała-Trybek, Kulinarne rekordy jako element promocji kuchni regionalnych –341

wydawnictwo_niematerialne_tom4-okladka

POBIERZ PDF (7,72 MB)

* * *

Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego ochrona pod redakcją Anny Weroniki Brzezińskiej i Katarzyny Smyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Stron: 354
Lublin–Wrocław–Warszawa 2019