W Nowym Sączu rusza Studium folklorystyczne

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu uruchamia w latach 2011 – 2013 dwuletni Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny pod nazwą Studium folklorystyczne dla instruktorów zespołów folklorystycznych.

Zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2011 r. i prowadzone będą w systemie zaocznym, stacjonarnym.

Rekrutacja na kurs trwa do 31 lipca 2011 r.

Realizując potrzeby rozwijającego się ruchu regionalnego MCK SOKÓŁ w ramach studium proponuje program zawierający przedmioty specjalistyczne, pozwalające zdobyć kompetencje niezbędne dla poprawnej merytorycznie pracy instruktora zespołu folklorystycznego, jak również przedmioty kształcenia ogólnego.

Kładzie nacisk przede wszystkim na kształcenie w zakresie tańca ludowego, zakładając jednocześnie zdobycie przez uczestników solidnej, teoretycznej wiedzy z zakresu etnografii, folkloru muzycznego, szeroko pojętej kultury ludowej i czynników nań wpływających.

Równocześnie niezwykle ważnym elementem w programie studium są zajęcia praktyczne z zakresu techniki tanecznej, podstaw choreografii, podstaw reżyserii, a także tańca regionalnego.

Taniec każdej z trzynastu proponowanych grup etnograficznych zostanie omówiony oddzielnie, dzięki czemu uczestnicy będą mieli szanse na zaznajomienie się ze specyfiką oraz charakterem tańców poszczególnych grup etnograficznych.

Specyfiką Studium Folklorystycznego jest łączenie wiedzy teoretycznej z praktycznym odniesieniem się do żywej jeszcze kultury w terenie.

Takie holistyczne podejście do zagadnień związanych z pracą instruktora daje solidne podstawy do późniejszej pracy z zespołami.

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia wydane przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, uzyskując uprawnienia do zajmowania określonych stanowisk w wybranych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 1999 Nr 26 poz. 234).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. (z póz. zm.) absolwenci kursów posiadają kwalifikacje pedagogiczne uznawane w resorcie kultury (wykształcenie równorzędne ze średnim specjalistycznym) i mogą ubie­gać się o pracę w pań­stwo­wych i sa­mo­rzą­do­wych in­sty­tu­cjach kul­tu­ry na sta­no­wi­sku in­struk­to­ra ama­tor­skie­go ruchu ar­ty­stycz­ne­go.

Szczegółowe informacje wraz z programem studium na stronie www.mcksokol.pl

TESTTT