Stowarzyszenie Twórców Ludowych

logostlStowarzyszenie Twórców Ludowych powstało z inicjatywy samych twórców w 1968 roku w Lublinie i jest związkiem twórczym zarejestrowanym na podstawie prawa o stowarzyszeniach. Obecnie organizacja zrzesza 2161 twórców ze wszystkich dyscyplin i ze wszystkich regionów kraju.

Celem Stowarzyszenia Twórców Ludowych jest twórcze kultywowanie tradycji kultury ludowej we wszystkich dziedzinach i rodzajach plastyki, folkloru i literatury ludowej, popularyzacja najwartościowszych przejawów artystycznej twórczości ludowej, roztaczanie opieki nad twórcami ludowymi, ich reprezentacja oraz zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych Stowarzyszeniu praw autorskich lub praw pokrewnych ( § 5 Statutu STL).

STL w sferze kultury skupia się przede wszystkim na działalności upowszechnieniowej i wydawniczej. Działalność upowszechnieniowa (w formie zadań zleconych i środków własnych) wyraża się poprzez organizację: targów (m.in. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą), kiermaszy, przeglądów, warsztatów twórczych, pokazów technik rękodzielniczych, ogólnopolskich konkursów (m.in.: literackiego im. Jana Pocka), imprez w ramach programu “Ginące zawody”, odczytów, spotkań, wystaw, seminariów naukowych.

Stowarzyszenie posiada bogaty dorobek wydawniczy. Od 1986 ukazuje się kwartalnik “Twórczość Ludowa” jedyne tego rodzaju pismo w kraju, możliwe do nabyci drogą prenumeraty. Ponadto na przestrzeni lat ukazało się kilkanaście cyklów wydawniczych takich jak: Biblioteka STL – “Dziedzictwo”, antologie współczesnego pisarstwa ludowego, “Wieś tworząca”, “Twórcy ludowi dzieciom”, a także seria albumów o sztuce ludowej.

Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie Twórców Ludowych Zarząd Główny

ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin

tel. 81 532 49 74