Zasłużeni dla kultury ludowej odbiorą Nagrodę im. Oskara Kolberga

Nagroda przy­zna­wa­na jest od 1974 r. i ho­no­ru­je ca­ło­kształt dzia­łal­no­ści w dzie­dzi­nie kul­tu­ry lu­do­wej, wy­róż­nia wy­bit­ne osią­gnię­cia twór­ców lu­do­wych, na­ukow­ców, ba­da­czy i po­pu­la­ry­za­to­rów oraz osób, in­sty­tu­cji i or­ga­ni­za­cji wspie­ra­ją­cych kul­tu­rę lu­do­wą na całym ob­sza­rze Pol­ski i poza gra­ni­ca­mi kraju.

Od 2002 r. jej organizację prowadzi Muzeum im. Oskara Kolberga w
Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu przy udziale:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji "Cepelia"
Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Narodowego Centrum Kultury.

MKiDN od
początku sprawuje patronat i jest głównym fundatorem przyznawanych
wyróżnień.

Tegoroczna uroczystośc wręczenia Nagród im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" odbędzie się 12 października (środa) 2011 roku o godz. 13.00 w Sali Wielkiej Ansamblowej w Zamku Królewskim w Warszawie.

W programie uroczystości: wystąpienie okolicznościowe, koncert lauratów oraz bankiet.

Laureaci XXXVI edycji Nagrody im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" :

Władysław Klimasara – wykonawca zabawek, drewnianych ptaszków (Stryszawa, żywiecko-suski ośrodek zabawkarstwa ludowego, woj. małopolskie)

Leonard Śliwa – instrumentalista (skrzypce, mazanki), regionalista, wychowawca młodych muzyków, popularyzator muzyki koźlarskiej, (Wolsztyn, Wielkopolska)

Janina Świniarska-Kosowska – śpiewaczka i tancerka ludowa, animatorka kultury regionalnej, wykonawczyni plastyki obrzędowej i strojów ludowych, (Chojne, Sieradzkie, woj. łódzkie)

Zofia Warych – śpiewaczka kurpiowska, hafciarka i koronczarka (Myszyniec, Kurpie Zielone, woj. mazowieckie)

Mieczysław Mularski – poeta ludowy (Dobrzechów, woj. podkarpackie)

Kapela Braci Tarnowskich z Domaniowa (Radomskie)

Zespół Ludowy Koła Gospodyń Wiejskich z Trzcińca (Wschodnie Mazowsze)

Zespół Regionalny "Istebna" (Beskid Śląski)

Prof. Anna Czekanowska-Kuklińska – etnomuzykolog, badacz ludowych i etnicznych tradycji muzycznych w Polsce i na świecie

Danuta Pawlak – etnomuzykolog, pracownik naukowy w Instytucie im. Oskara Kolberga w Poznaniu

Nagroda honorowa:

Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Tarnogrodzki Ośrodek Kultury w Tarnogrodzie (woj. lubelskie)

TESTTT