XL edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka

Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych ogłasza doroczny konkurs literacki, poświęcony wybitnemu pisarzowi chłopskiemu – Janowi Pockowi. Konkurs ma umożliwić uczestnikom zaprezentowanie dorobku artystycznego i jego ocenę w konfrontacji z innymi twórcami.

Do udziału w konkursie zapraszamy zarówno członków STL, jak i pisarzy i poetów w nim niezrzeszonych.

JAN POCEK – poeta ludowy, prozaik, publicysta, animator kultury, urodził się w 1917 roku w Zabłociu na Lubelszczyźnie, pow. puławski; zmarł w 1971 roku w Kaleniu k. Markuszowa. Ukończył Szkołę Powszechną w Markuszowie. Już w młodości związał się z ruchem ludowym. Debiutował w latach trzydziestych ubiegłego wieku na łamach "Wici". W latach II wojny światowej drukował w prasie konspiracyjnej, uczestniczył w działalności BCh, Związku Pisarzy Chłopskich i grupy skupionej wokół "Wsi Tworzącej". Po wojnie prowadził gospodarstwo rolne we wsi Kaleń, pracował też jako dziennikarz "Gromady" i "Gromady – Rolnika Polskiego". Był członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a także członkiem-założycielem Stowarzyszenia Twórców Ludowych (1968). Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Drukował w wielu pismach i antologiach, opublikowano również autorskie edycje jego poezji: Zgrzebne pieśni (1947), Malwy (1963), Wiersze (1973), Poezje (1980, 1984), Głosy ziemi (1981), Poezje wybrane (1988). J. Zięba ogłosił książkę Jan Pocek. 1917 – 1971 (1989). W 1972 "Chłopska Droga" ustanowiła Nagrodę Artystyczną im. Jana Pocka. W tym też roku Stowarzyszenie Twórców Ludowych zaczęło organizować dla swoich członków coroczny Konkurs Poetycki im. Jana Pocka. W 1972 na cmentarzu w Markuszowie przy grobie pisarza wystawiono obelisk autorstwa M. Śwista, a rok później przy rynku w Markuszowie odsłonięto pomnik Jana Pocka będący dziełem członka STL – J. Furgały.


Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka – 2011

1. W konkursie mogą brać udział członkowie STL oraz pisarze w nim niezrzeszeni.

2. Na konkurs każdy autor może nadesłać zestaw wierszy (od trzech do pięciu utworów) oraz prozy (od jednego do trzech tekstów).

3. Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw utworów w danej dziedzinie.

4. Należy nadsyłać utwory niepublikowane oraz nienagradzane w innych konkursach. Każdy utwór należy przysłać w czterech identycznych egzemplarzach.

5. Obowiązują ograniczenia objętościowe w prozie: do dwudziestu stron znormalizowanego maszynopisu (30 wersów na stronie) w ramach zestawu.

6. Każdy zestaw powinien być opatrzony godłem, którego rozwiązanie należy dołączyć w osobnej zaklejonej kopercie.

7. Twórcy niezrzeszeni w STL powinni dołączyć informację biograficzną o sobie, obejmującą miejsce i datę urodzenia, wykształcenie, zawód, wykaz nagród w konkursach literackich oraz spis najważniejszych publikacji (tomiki indywidualne, druk w antologiach i czasopismach).

8. Ze względu na rodowód i profil konkursu tematyka nadsyłanych utworów powinna korespondować z życiem wsi a poetyką nawiązywać do estetyki twórczości ludowej.

9. Nadesłane utwory oceni jury powołane przez ZG STL. W obradach jury weźmie udział przedstawiciel ZG STL.

10. Prace będą oceniane w równorzędnych kategoriach poezji, prozy. Jury może przyznać nagrodę lub wyróżnienie za zestaw lub za jeden szczególnie wartościowy utwór; może też ustanowić odrębne nagrody i wyróżnienia dla pisarzy spełniających tradycyjne kryteria socjokulturowe twórcy ludowego. Zakres i wysokość nagród ustali jury.

11. Organizator konkursu ma prawo do publikowania nadesłanych tekstów (edycje pokonkursowe, "Twórczość Ludowa" itp.), dokonywania w nich skrótów, adiustacji i zmian tytułów.

12. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji zadania "Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka".

13. Ilość przyznanych nagród oraz ich wysokość będzie zależała od pozyskanych na ten cel środków finansowych.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 2. września 2011 roku na adres: Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych, ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin z dopiskiem "Konkurs Literacki im. Jana Pocka".

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Sekcja Literatury Rady Naukowej STL

wiecej.gif Regulamin konkursu (2011)

TESTTT