Wybrane materiały etnograficzne z archiwum PTL dostępne w sieci!

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze zakończyło realizację 3-letniego projektu pt. „Materiały etnograficzne z archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”, który obejmował swym zakresem digitalizację, udostępnienie w internecie oraz upowszechnienie w środowiskach naukowym i regionalistycznym materiałów znajdujących się w Archiwum PTL.

Materiały dotyczą dziedzin tradycyjnej kultury ludowej, są to m.in. strój ludowy i jego zdobnictwo, rzemiosło i rękodzieło, pożywienie ludowe, obrzędowość doroczna, folklor muzyczny i obrzędowy (weselny).

Projekt był kontynuacją wcześniej realizowanych zadań: opracowania i zabezpieczenia spuścizny po etnografie Janie P. Dekowskim oraz  udostępnienia w internecie dorobku redakcji Atlasu Polskich Strojów Ludowych.

Zamieszczenie w sieci książek, dokumentów, notatek terenowych, wykrojów strojów w ramach Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego zabezpiecza unikatowe zasoby poprzez archiwizację cyfrową, umożliwia dostęp do nich szerokiemu kręgowi odbiorców, przyczynia się do upowszechnienia wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym będącym ważnym elementem naszej regionalnej i narodowej tożsamości.

Link do kolekcji „Materiały etnograficzne PTL” w Bibliotece Cyfrowej UWr: www.bibliotekacyfrowa.pl

Na stronie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego zamieszczone są także biuletyny, w których
szczegółowo omówiono wybrane kolekcje: www.ptl.info.pl

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu
MKiDN Kultura cyfrowa. Realizacja trzyletnia projektu obejmowała lata 2017-2019.