Ukazał się nowy numer czasopisma „Twórczość Ludowa”

W nowym numerze czasopisma „Twórczość Ludowa” nr 3-4 2016 r., przeczytać możemy teksty Zbigniewa Przerembskiego, Marii Baliszewskiej i Andrzeja Sara o Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, a także teksty wspomnieniowe in memoriam m.in. o profesorze Janie Stęszewskim autorstwa Jana Adamowskiego.

Twórczość Ludowa ukazuje się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Kwartalnik wydawany przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych  to jedyne pismo o zasięgu ogólnopolskim w całości poświęcone współczesnej twórczości ludowej, jej osiągnięciom i problemom.

Pismo porusza problemy nurtujące środowisko, ukazuje złożoność i unikalne piękno polskiego dziedzictwa kulturowy ludowej, popularyzując je we wszystkich przejawach. Autorami publikowanych tekstów są wybitni naukowcy ze środowisk akademickich z całego kraju, etnografowie, socjologowie, kulturoznawcy, poloniści, muzykolodzy, folkloryści, regionaliści, sami twórcy ludowi, pracownicy regionalnych instytucji kultury, a także pasjonaci i osoby zainteresowane tą problematyką.

Ukazujące się od 1986 roku ogólnopolskie czasopismo „Twórczość Ludowa” wydawane jest w tradycyjnej formie jako kwartalnik (od trzech lat w postaci dwóch podwójnych numerów w roku, a 2011 jednego – poczwórnego numeru). Pismo powstało na bazie wydawanego od 1971 r. „Biuletynu Informacyjnego”. Redaguje je nieetatowe Kolegium Redakcyjne, od 2005 roku pracujące pod kierunkiem Redaktora Naczelnego prof. Jana Adamowskiego (przewodniczącego Rady Naukowej STL).

W numerze:

ZŁOTY JUBILEUSZ OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH
W KAZIMIERZU

 • Andrzej Sar, Pół wieku grania i śpiewania na ludowo w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą – 1
 • Protokół z posiedzenia Jury 50. FKiŚL – 2
 • 49. Targi Sztuki Ludowej – 5

SZKICE I OPRACOWANIA

 • Zbigniew Jerzy Przerembski, Kazimierski Festiwal jako „conditio sine qua non” istnienia pieśni
  i muzyki ludowej w Polsce – 7
 • Jolanta Ługowska, Współczesna rzeczywistość festiwalowa wobec wzorców tradycyjnej kultury
  oralnej – 10
 • Maria Baliszewska, Współpraca Polskiego Radia i Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
  w Kazimierzu jako przykład dobrych praktyk w ochronie tradycji – 15
 • Izabella Bukraba-Rylska, Religijność ludowa oczami socjologa. Zjawisko – krytyka – obrona – 17

Z ARCHIWUM FOLKLORU

 • Krystyna Pawłowska, Kujawskie zapusty – zmieniająca się żywa tradycja – 23

SYLWETKI

 • Andrzej Sar, „Sielanki” – zespół, który połączył pieśni z obu stron Bugu – 25

IN MEMORIAM

 • Paweł Onochin, Zmarł Jan Kuruc (1946–2016) – 27
 • Jan Adamowski, Profesor Jan Stęszewski – „in memoriam” – 28
 • Krzysztof Butryn, Stanisław Sieruta (1935–2016) – wybitny artysta ludowy Kurpiowszczyzny – 29

BADACZE KULTURY

 • Kinga Czerwińska, Profesor Irena Bukowska-Floreńska – badaczka ze Śląska, dla Śląska i Polski – 30
 • Kinga Turska-Skowronek, Jubileusz Wandy Szkulmowskiej – animatorki kujawsko-pomorskiej
  kultury ludowej – 32

PRZEDSTAWIAMY INSTYTUCJE

 • Teresa Smolińska, Półwiecze badań nad folklorem. O dorobku i perspektywach badawczych
  Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego – 35

Z KLASYKI LITERATURY CHŁOPSKIEJ

 • Donat Niewiadomski, Maria Puterla-Maderowa (1917–2008) – 42

PROZA

 • Jadwiga Solińska, Opowieść o Wołowej Górze – 21
 • Florianna Kiszczak, Kamienna Pani – 21

WIERSZE

 • Jadwiga Baczewska – 41, Maria Gleń – 41, Halina Graboś – 32, Jan Gumbisz – 6,
  Florianna Kiszczak – 66, Barbara Kryszczuk – 41, Bogdan Nowicki – 6, Piotr Oprzędek – 34,
  Anna Piliszewska – 62, Jerzy Piliszewski – 66, Maria Puterla-Maderowa – 44,
  Janina Radomska – 34, 62, Sabina Szymbor – 41

RECENZJE I OMÓWIENIA

Grzegorz Błahut, Metafi zyczna energia węgla rzeźbą wydobyta – 45
Agnieszka Kościuk-Jarosz, „Zeszyty Wiejskie” – czasopismo o charakterze interdyscyplinarnym – 46
Piotr Wróblewski, Krzysztof Butryn i janowscy muzykanci – 48

INFORMACJE

 • Michał Adam Pająk, Działają od 40 lat – Oddział Piotrkowski Stowarzyszenia Twórców Ludowych – 50
 • Nowi członkowie Stowarzyszenia Twórców Ludowych – 51
 • Hanna Schreiber, Pierwsze Forum Eksperckie Chiny – Europa Środkowa i Wschodnia nt. ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego – 52
 • Hanna Schreiber, Posiedzenie Komitetu Międzyrządowego ds. Ochrony Niematerialnego
  Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w Addis Abebie (Etiopia) – 53
 • Malwina Kołt, Folklor góralski nie zna granic. O 48. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem
  Górskich w Zakopanem – 54
 • Karolina Anna Pawłowska, Kozioł żyje, ma się dobrze! Biesiada Koźlarska w Zbąszyniu A.D. 2016 – 57
 • O kolbuszowskim Festiwalu Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki – 59
 • Aleksandra Paprot, Niematerialne dziedzictwo kulturowe Warmii. O etnologicznych badaniach
  terenowych realizowanych w powiecie lidzbarskim – 63
 • Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego – 64
 • Krzysztof Butryn, Warsztat, materia, dźwięk. Szydłowiecka wystawa instrumentów ludowych
  i nagrody dla ich twórców – 65
 • Katarzyna Kraczoń, Promocja tradycji w Galerii Sztuki Ludowej STL. Przegląd wydarzeń w 2016 roku – 67
 • Amatorski Zespół Teatralny z Niecieczy – w profesjonalnej sali – 69
 • Andrzej Wojtan, Międzypowiatowy przegląd twórczości lokalnej w Potoku Stanach – 69
 • Andrzej Wojtan, „Blinowianki” świętowały jubileusz – 70
 • Małgorzata Podlewska-Bem, Wystawa Jana Uścimiaka – Kiedy dusza jest szczęśliwa…– 71

Szczegóły, informacje, zamówienia na www.zgstl.pl/wydawnictwa/tworczosc-ludowa

„Twórczość Ludowa” nr 3-4 2016 r.

„Twórczość Ludowa” nr 3-4 2016 r.