Podyplomowe Studia Choreograficzne w Rzeszowie. Specjalizacja: tańce polskie

Międzywydziałowe Studium Kulturalno-Oświatowe Uniwersytetu Rzeszowskiego organizuje kolejną edycjęPodyplomowych Studiów Choreograficznych pod nazwą "Prowadzenie Zespołów Tanecznych" specjalizacja – tańce polskie 2011-2013 oraz Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny II stopnia z dziedziny tańca ludowego

Studia podyplomowe i kurs kwalifikacyjny II stopnia adresowane są do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedszkoli, pedagogów szkolnych, pracowników placówek oświatowych i kulturalnych, studentów ostatnich lat studiów, a także dla wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko rozumianej kultury tanecznej oraz nabyć umiejętności praktyczne i teoretyczne potrzebne do sprawnego wykonywania zadań instruktora tańca i animatora kultury.

Kwalifikacje absolwentów

Studia uprawniają do prowadzenia:
– amatorskich zespołów tanecznych
– zajęć pozalekcyjnych o profilu artystycznym w szkołach, placówkach oświatowych i kulturalnych.

Studia pośrednio przygotowują do prowadzenia przedmiotów z dziedziny wiedzy o kulturze i wiedzy o regionie.

Absolwenci po zdaniu egzaminu końcowego i obronie pracy dyplomowej z kompozycji wybranego tańca otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz zaświadczenie o uprawnieniach instruktorskich (Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r.) w dziedzinie tańca wydane przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie w języku polskim i (na życzenie) w języku angielskim. Uzyskane kwalifikacje pedagogiczne uznawane są w resorcie kultury.

Struktura studiów

Program nauczania uwzględnia szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny tańca. Obejmuje on trzy główne bloki tematyczne o łącznej liczbie ponad 600 godzin lekcyjnych.

A. Blok przedmiotów z zakresu wiedzy o człowieku i społeczeństwie

1. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki
2. Wybrane zagadnienia z psychologii, pedagogiki i socjologii

B. Blok przedmiotów kierunkowych

3. Tańce Ziemi Rzeszowskiej
– Tańce przeworskie
– Tańce lasowiackie
– Tańce krośnieńskie
– Tańce gorlickie

4. Tańce Podlasia

5. Tańce lubelskie

6. Tańce śląskie

5 Tańce sądeckie

6 Tańce Górali Żywieckich

7 Tańce Krakowiaków Wschodnich

8 Tańce Górali Podhalańskich

9 Polskie tańce narodowe z metodyką nauczania

10 Techniki taneczne z metodyką nauczania:
a. technika charakterystyczna z metodyką nauczania
b. technika tańca klasycznego z metodyką nauczania
c. technika wolna z metodyką nauczania

11 Metody pracy z zespołem tanecznym

12 Kompozycja tańca

13 Wybrane zagadnienia inscenizacji i reżyserii

14 Realizacja widowisk tanecznych

15 Pieśni ludowe wybranych regionów Polski z emisją głosu

16 Historia tańca i baletu

17 Polska muzyka ludowa

18 Wybrane zagadnienia polskiej kultury ludowej

19 Zarządzanie i marketing w kulturze

20 Wiadomości o muzyce

21 Ekspresja muzyczno-ruchowa

22 Rytmika z umuzykalnieniem

C. Blok przedmiotów dodatkowych

1. Taniec towarzyski z metodyką nauczania
2. Nowe formy taneczne z metodyką nauczania: "jazz", "hip hop", "disco", "taniec współczesny"

Prowadzący zajęcia to wybitni, cieszący się uznaniem w całym kraju instruktorzy i choreografowie – specjaliści z poszczególnych dziedzin tańca oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Organizacja zajęć

· Studia trwają 2 lata -2011/2013 (4 semestry).
· Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2011 r.
· Proces dydaktyczny realizowany jest w formie studiów zaocznych systemem sesji sobotnio-niedzielnych (przeciętnie 2 razy w miesiącu).
· Zajęcia odbywają się w obiektach Uniwersytetu Rzeszowskiego- przy ul. Kasprowicza1 oraz przy ul. Ćwiklińskiej 2 (Oś. Zalesie).
· Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania, zdanie egzaminu końcowego i obrona pracy dyplomowej z kompozycji wybranego tańca.

Wymagane dokumenty

1. podanie kandydata (formularz zgłoszeniowy)
2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub licencjackich, w przypadku kursu może być także świadectwo dojrzałości
3. kserokopia dowodu osobistego
4. trzy fotografie
5. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania na w/w kierunku.

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania tutaj lub w biurze Międzywydziałowego Studium Kulturalno- Oświatowego Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Kasprowicza 1 pok. nr 4.

Limit słuchaczy to 30 osób (liczy się kolejność zgłoszeń).

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Rzeszowski

Międzywydziałowe Studium Kulturalno- Oświatowe

ul. Kasprowicza 1, 35-959 Rzeszów

lub drogą elektroniczną

e-mail: msko@univ.rzeszow.pl

Uwaga!
Termin pierwszych zajęć zostanie ustalony po skompletowaniu pełnej grupy studentów.

Koszt studiów

· Koszt studiów wynosi 4’800,00 zł. (4 semestry), bez noclegów i wyżywienia (koszt jednego semestru wynosi 1’200 zł).
· Pobierana jest zaliczka w wysokości 200 zł. do czasu rozpoczęcia zajęć.
· Wpłaty za każdy semestr należy dokonać w określonych terminach:
• I semestr ( 1’000 zł) do dnia 15 listopada 2011 r.
• II semestr (1′ 200 zł) do dnia 30 marca 2012 r.
• III semestr (1′ 200 zł) do dnia 15 listopada 2012 r.
• IV semestr (1′ 200 zł) do dnia 30 marca 2013 r.

Wpłaty należy kierować na konto ogólne Uniwersytetu Rzeszowskiego

BANK PKO S.A. II Odz.w Rzeszowie

nr 90 1240 2614 1111 0000 3970 2135
Z dopiskiem:

Choreograficzne Studia Podyplomowe – taniec polski

Adres:
Uniwersytet Rzeszowski,
ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów

Kontakt i informacje szczegółowe

Sekretariat Międzywydziałowego Studium Kulturalno-Oświatowego

tel: 017 872 18 76 (pn.-pt. w godz. 900 – 1500)

lub tel. kom. 692-851-985

e-mail: msko@univ.rzeszow.pl

TESTTT