Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka. Edycja 2014

Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych ogłasza doroczny konkurs literacki, poświęcony wybitnemu pisarzowi chłopskiemu – Janowi Pockowi. Konkurs ma umożliwić uczestnikom zaprezentowanie dorobku artystycznego i jego ocenę w konfrontacji z innymi twórcami. 

REGULAMIN
XLIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka

Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych ogłasza doroczny konkurs literacki, poświęcony wybitnemu pisarzowi chłopskiemu – Janowi Pockowi. Konkurs ma umożliwić uczestnikom zaprezentowanie dorobku artystycznego i jego ocenę w konfrontacji z innymi twórcami.

1. W konkursie mogą brać udział członkowie STL oraz pisarze w nim niezrzeszeni.
2. Na konkurs każdy autor może nadesłać zestaw wierszy (od trzech do pięciu utworów) oraz prozy (od jednego do trzech tekstów).
3. Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw utworów w danej dziedzinie.
4. Należy nadsyłać utwory niepublikowane oraz nienagradzane w innych konkursach. Każdy utwór należy przysłać w trzech identycznych egzemplarzach.
5. Obowiązują ograniczenia objętościowe w prozie: do dwudziestu stron znormalizowanego maszynopisu (30 wersów na stronie) w ramach zestawu.
6. Każdy zestaw powinien być opatrzony godłem, którego rozwiązanie należy dołączyć w osobnej zaklejonej kopercie.
7. Ze względu na rodowód i profil konkursu tematyka nadsyłanych utworów powinna korespondować z życiem wsi a poetyką nawiązywać do estetyki twórczości ludowej. 
8. Nadesłane utwory oceni jury powołane przez ZG STL. W obradach jury weźmie udział przedstawiciel ZG STL.
9. Prace będą oceniane w równorzędnych kategoriach poezji, prozy. Jury może przyznać nagrodę lub wyróżnienie za zestaw lub za jeden szczególnie wartościowy utwór; może też ustanowić odrębne nagrody i wyróżnienia dla pisarzy spełniających tradycyjne kryteria socjokulturowe twórcy ludowego.
10. Organizator konkursu ma prawo do publikowania nadesłanych tekstów (edycje pokonkursowe, „Twórczość Ludowa” itp.), dokonywania w nich skrótów, adiustacji i zmian tytułów.
11. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji zadania „Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka”.
12. Organizatorzy przyznają laureatom nagrody finansowe, a nagrodzone utwory zostaną opublikowane na łamach „Twórczości Ludowej” i na portalu kulturaludowa.pl

Prace konkursowe należy nadsyłać do 30 grudnia 2014 roku na adres: Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych, ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin z dopiskiem „Konkurs Literacki im. Jana Pocka”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych
i Sekcja Literatury Rady Naukowej STL