Muzyka jako zjawisko społeczne

Do 5 marca trwają zgłoszenia do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej “Muzyka jako zjawisko społeczne – orientacje teoretyczne i kierunki badań”, która odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. w Warszawie.

Choć muzyka nigdy nie była głównym przedmiotem zainteresowań nauk społecznych, to rozważania nad jej znaczeniem w życiu społecznym obecne są w refleksji badaczy społecznych niemal od zawsze. Muzyką zajmowano się m.in. w kontekście społecznej konstrukcji geniuszu (N.Elias, T.DeNora), ruchów społecznych (R.Eyerman), zmian społeczno-kulturowych (T.W.Adorno), wpływu politycznego (J.Attali) czy stratyfikacji społecznej (P.Bourdieu, R.A,Petterson). Niezależnie od przyjętej perspektywy, badacze są zgodni co do doniosłego znaczenia muzyki w relacjach społecznych, bo jak zauważa Tia DeNora: „(…) muzyka służy jako medium, za pośrednictwem którego kształtowane są uczucie, percepcja, uwaga, świadomość, a także konkretne działania. Czasami aktorzy społeczni mogą brać w tym procesie świadomy udział, w pełni wiedząc, w jaki sposób muzyka na nich działa. Ale w innych sytuacjach, muzyka może nieświadomie aktywizować aktorów społecznych” (DeNora 2009: 161-162).

W ramach konferencji chcielibyśmy zaprezentować wyniki najnowszych badań nad społecznymi wymiarami muzyki, a także pochylić się nad wyzwaniami teoretycznymi i metodologicznymi jakie stoją przed społecznie ukierunkowanymi badaniami muzyki. Proponujemy aby szczegółowa problematyka konferencji dotyczyła m.in. takich zagadnień jak:
– Klasyczne podejścia teoretyczne do badań muzyki a współczesne teorie – pękniecie czy kontynuacja?
– Dylematy teoretyczne i metodologiczne stojące przed badaczami społecznych wymiarów muzyki
– Społeczne funkcje muzyki;
– Muzyka a zmiany społeczne i kulturowe;
– Nowe technologie i Internet a przemiany kultury muzycznej;
– Preferencje i gust muzyczny;
– Muzyka a styl życia;
– Przemiany uczestnictwa w kulturze muzycznej Polaków;
– Edukacja muzyczna;
– Publiczność/widownia wydarzeń muzycznych – kim są? Co co ich łączy, co ich dzieli?
– Zawody muzyczne – dynamika karier, sytuacja socjalna, rynek pracy;
– Rynek muzyczny wczoraj i dziś.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, a także pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz artystów.

Najlepsze referaty (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym Miscellanea Anthropologica et Sociologica (10 pkt. MNiSW).

Terminy:
5 marca 2017 r. – termin nadsyłania zgłoszeń;
13 marca 2017 r. – ogłoszenie przyjęcia referatów;
3 kwietnia 2017 r. – termin wniesienia opłaty konferencyjnej.

Organizatorzy konferencji:
Instytut Socjologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Sekcja Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje na stronie www.pts.org.pl

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Muzyka jako zjawisko społeczne – orientacje teoretyczne i kierunki”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Muzyka jako zjawisko społeczne – orientacje teoretyczne i kierunki”

Źródło: materiał nadesłany