Małopolska nagrodzi miłośników regionalnych tradycji

Aż 10 tys. zł mogą zdobyć instytucje, osoby i organizacje kulturalne z Małopolski, które promują regionalną kulturę. Do 30 września można zgłaszać kandydatów do V. Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana.

Ustanowiona przez Samorząd Województwa Małopolskiego nagroda ma na celu wyróżnienie lokalnych środowisk artystycznych za promowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski. Co istotne nagroda przyznawana jest za całokształt dokonań w obszarze kultury regionalnej w 2016 roku.

– Kultura i tradycja są jednym z największych bogactw Małopolski. Cieszę, się, że nie brak ludzi, którzy nie tylko te skarby kultywują, ale także sięgając do korzeni starają się zarazić miłością do małych ojczyzn młode pokolenie. Nagroda im. Władysława Orkana jest ukłonem w ich stronę – w ten sposób chcemy nie tylko wyróżnić ich działalność, ale przede wszystkim im podziękować – podkreśla Leszczek Zegzda z zarządu województwa.

Zgłoszenia do nagrody mogą składać:

  • członkowie kapituły nagrody,
  • instytucje i organizacje pozarządowe, m. in. stowarzyszenia, fundacje realizujące zadania statutowe w szczególności w sektorze kultury, oświaty, ochrony i opieki nad zabytkami,
  • instytucje kultury oraz szkoły,
  • uczelnie wyższe,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • organy gminy, powiatu, województwa,
  • jednostki organizacyjne administracji publicznej.

Laureatów nagrody wybierze Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie rekomendacji przedstawionych przez kapitułę. Laureaci 10 tys. zł oraz statuetkę. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie karty zgłoszeniowej zgodnej z załączonym wzorem do 30 września 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerem telefonu: (12) 63 03 305.

***

Laureatem zeszłorocznej Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana zostało Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej za działalność Vitaliny i Michała Pastuchów. Przyznana nagroda była wyrazem uznania za kultywowanie pamięci o tradycjach regionu Krakowiaków Wschodnich oraz promowanie folkloru poprzez muzykowanie i taniec.

* Foto: Pogórzańskie Gody 2016, fot. Krzysztof Pazgan

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego