Kurpie we wspomnieniach

Niedziela Palmowa w Łysych, fot. www.gminalyse.pl

Niedziela Palmowa w Łysych
fot. www.gminalyse.pl

Nie bądźcie obojętni, weźcie udział w pisaniu historii naszej małej kurpiowskiej ojczyzny. Wasze dzieje, Wasze życie jest cześcią tej historii. Podzielcie się wspomnieniami. Tymi słowami Związek Kurpiów zachęca do wzięcia udziału w konkursie literackim „Kurpie we wspomnieniach“.

Celem konkursu jest zebranie historii związanych z Kurpiami, z
codziennym życiem ludzi, ich zwyczajami oraz interesującymi
wydarzeniami.

Przedsięwzięcie adresowane jest do mieszkańców żyjących na ziemi
kurpiowskiej, rodowitych Kurpiów lub ich potomków zamieszkałych poza
regionem w Polsce i świecie, a także osób, które choć urodzone gdzie
indziej, swoje życie całkowicie lub częściowo związali z ziemią bądź
społecznością kurpiowską.

Prace można nadsyłać do 31 marca 2012 roku.

Wiele razy zgłaszały się do nas osoby, które twierdziły, że mają
spisane wspomnienia z czasów wojny, pracy itp. Jak do tej pory nie ma
książki, która by opisywała historię naszego regionu w sposób
niezwykły, z punktu widzenia samych mieszkańców. Chcieliśmy wyzwolić w
ludziach energię, żeby podzielili się tym, co przeżyli. Zależy nam, aby
wydać księgę wspomnień
– powiedział Mirosław Grzyb, prezes Związku
Kurpiów.

Prace konkursowe mogą mieć formę pamiętnika powieści, wspomnień, noweli, opowiadania, czy szkicu.

* * *

Regulamin konkursu literackiego – Kurpie we wspomnieniach

1. Temat konkursu.

Tematem konkursu są wspomnienia: 
–  z życia Kurpiów na rdzennej ziemi kurpiowskiej,
–  z życia Kurpiów, rzuconych przez los w inne strony Polski i świata, 
–  z życia ludzi, którzy choć urodzeni gdzie indziej, swoje życie całkowicie lub częściowo, związali z Kurpiami,

Wspomnienia
mogą obejmować całokształt życia uczestnika konkursu lub tylko jego
wybrany okres. Oczekujemy na wspomnienia związane z życiem codziennym,
świętami, pracą zawodową i społeczną, odpoczynkiem. Czekamy na opisy
ciekawych wydarzeń, które działy się w naszych wioskach i miastach, a
których byliśmy świadkami albo w których uczestniczyliśmy. Liczymy na
opisanie spotykanych ludzi z naszych wiosek i miast, w tym ludzi o
niecodziennych charakterach i pasjach
Uwaga: nadesłane prace mogą
mieć także formę inną niż klasyczne wspomnienia czy pamiętnik. Mogą być
powieścią, nowelą itp. Prace mogą powstać także jako  opowieści innych
ludzi, spisane przez uczestnika konkursu.
Uwaga: Dodatkowym atutem
przy ocenie pracy konkursowej przez komisję będzie udokumentowanie jej
starymi fotografiami, dokumentami, wycinkami gazet itp.

2. Cel konkursu.

Celem konkursu, organizowanego w roku obchodów ks. Władysława
Skierkowskiego i XV-lecia Związku Kurpiów, jest zebranie wielu historii
ludzkich związanych z Kurpiami, z ich codziennym, często ciężkim
życiem, ich zwyczajami oraz interesującymi wydarzeniami. Jak w tego
typu pracach, niezwykle istotne są szczegóły, a  nie tylko ogólniki.
Materiały z konkursu zamierzamy wydać w postaci wielkiej księgi
zatytułowanej „Kurpie we wspomnieniach”. Chcemy w ten sposób ocalić od
zapomnienia i stworzyć niezwykłe dzieło: historię Kurpiów jako regionu
i jako dziejów ludzkich widzianych oczami pojedynczego człowieka.
Chcemy przekazać potomnym historię Kurpiów, zawierającą bogatszą niż
podręcznikowa wiedzę. Historię o prawdziwym życiu Kurpiów w XX wieku.

3. Forma i objętość nadsyłanych prac na konkurs:

Prace konkursowe mogą być: napisane na komputerze i zapisane w
postaci elektronicznej na płycie CD, napisane i wydrukowane na maszynie
lub komputerze, napisane ręcznie.
Organizator nie ogranicza objętości prac konkursowych. W przypadku ich publikacji zastrzega sobie jedynie prawo ich skracania.
W
przypadku nadesłanych z pracą załączników: jeżeli uczestnik konkursu
zamiast kopii dostarczy oryginały fotografii i dokumentów, to załączone
oryginalne załączniki  zostaną zwrócone po ich skopiowaniu przez
Organizatora.

Jeżeli nadesłana praca była już gdzie indziej
publikowana, konieczne jest zaznaczenie formy, daty i miejsca
publikacji. O zakwalifikowaniu do konkursu takiego materiału będzie
decydować  Komisja Konkursowa.

Nadesłana praca zostanie zwrócona
uczestnikowi, po rozstrzygnięciu konkursu i wykonaniu kopii pracy,
jeśli wyrazi takie pisemne życzenie przy składaniu (wysyłaniu) pracy.
Jeżeli uczestnik konkursu nie wyda innej dyspozycji, nadesłana praca
staje się własnością Organizatora.

4. Adresaci konkursu:

–  mieszkańcy Kurpiów i najbliższej okolicy
–  rodowici Kurpie lub ich potomkowie, zamieszkali poza Kurpiami w Polsce i świecie

ludzie, którzy choć urodzeni gdzie indziej, swoje życie całkowicie lub
częściowo związali z ziemią bądź społecznością kurpiowską

5. Termin konkursu. 

Prace konkursowe powinny być dostarczone lub nadesłane w terminie:
do dnia 31.03.2012r., z zaznaczeniem na kopercie oraz wewnątrz pracy:
imienia i nazwiska uczestnika, dokładnego adresu  zamieszkania oraz
adresu do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) oraz
numeru telefonu kontaktowego.

6. Rozstrzygnięcie konkursu.

 Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez
Prezesa Związku Kurpiów w terminie 3 m-cy od ostatecznej daty 
nadsyłania prac. Przewiduje się wartościowe nagrody pieniężne i
rzeczowe, zróżnicowane w zależności od dokonanej przez Komisję oceny. O
dalszym przebiegu konkursu po złożeniu prac wszyscy uczestnicy będą
informowani. Organizator dołoży starań, aby wszystkie prace konkursowe
zostały nagrodzone. Najlepsze prace lub ich fragmenty zostaną
opublikowane w przewidywanym wielkim wydawnictwie: „Kurpie we
wspomnieniach”.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru prac do publikacji oraz ich skracania.

7. Organizator konkursu.

Organizatorem konkursu jest: Związek Kurpiów, 07- 410 Ostrołęka ul. Świętokrzyska 2. Telefon 29 7645830 lub 606488657. Organizator konkursu udziela wszelkich odpowiedzi na pytania związane z konkursem.

TESTTT