Konkurs na reportaż o tematyce wiejskiej im. Zbyszka Nosala

Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na reportaż o tematyce wiejskiej – upamiętniający Zbigniewa Nosala. Celem konkursu jest utrwalenie śladów kultury chłopskiej, pokazanie stosunku młodego pokolenia do przeszłości, przedstawienie obrazu polskiej wsi oraz tradycji i obyczajów jej mieszkańców.

Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana. Reportaż nie może przekraczać 10 stron tekstu. Musi być dostarczona w formie wydruku komputerowego i na nośniku CD pod adres: Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia, Chroberz 268, 28-425 Złota. Należy dołączyć również zamkniętą, oznaczoną godłem kopertę, w której zawarte będą dane autora reportażu. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30. 06. 2010 roku.

Zbigniew Nosal (1933-1997) był reportażystą i prozaikiem, dziennikarzem miesięcznika "Przemiany", długoletnim redaktorem "Słowa Ludu". Wydał "Święty Krzyż" (II wyd. poszerzone "Piekło na św. Górze"), "Pieśń o zabiciu", "Komu mała, komu wielka ta wojna", "Ściegny", "Klechdy świętokrzyskie" oraz tomik wierszy "Kurzy pacierz".


Regulamin konkursu:

Pokazanie kondycji gospodarczej i obyczajowej wsi świętokrzyskiej na tle przemian, które nastąpiły w wyniku transformacji ustrojowej po 1989 roku oraz utrwalenie nielicznych już śladów kultury chłopskiej to cele konkursu na reportaż o tematyce wiejskiej im. Zbyszka Nosala. Ma on charakter otwarty, skierowany jest do profesjonalistów i amatorów gatunku. Organizatorem konkursu jest m.in. marszałek Adam Jarubas, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach oraz Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu.


1.Organizatorzy:

– Czesław Siekierski -Poseł do Parlamentu Europejskiego

– Adem Jarubas -Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

– Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach

– Muzeum Wsi Kieleckiej

– Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu

– Stowarzyszenie: Ośrodek Kulturalno – Historyczny BELDONEK Pałac Wielopolskich w Chrobrzu.

2.Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału zapraszamy profesjonalistów i amatorów gatunku.

3. Warunki uczestnictwa

– uczestnicy konkursu przedstawią teksty spełniające spełniający wymogi reportażu jako gatunku;

– do konkursu przyjmowane są wyłącznie reportaże wcześniejniepublikowane;

– praca nie może przekraczać 10 stron tekstu znormalizowanego (1800 znaków na jednej stronie). Reportaż musi być dostarczony w formie wydruku komputerowego i równolegle na nośniku CD;

– prace należy przesyłać pocztą, na adres : Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu, Chroberz 268, 28-425 Złota
– do reportażu oznaczonego godłem należy dołączyć zamkniętą ,opisaną kopertę, zawierającą dane Autora, jego dokładny adres, nr telefonu lub adres e-mail;

– organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac;

– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania w prasie i wydaniu książkowym reportaży nagrodzonych i wyróżnionych. Publikacja w prasie dotyczyć będzie reportaży wybranych przez organizatorów spośród nagrodzonych i wyróżnionych, natomiast publikacja w wydaniu książkowym dotyczy wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych reportaży;

– przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że utwór jest wynikiem twórczości osoby biorącej w nim udział i że prawa autorskie do utworu nie są niczym ograniczone;

– każdy z Autorów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych osobowych dla celów konkursowych i marketingowych, stanowiące integralną część Regulaminu.

4.Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30. 06. 2010 r. O dacie złożenia reportażu decydować będzie data stempla pocztowego.

5.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.palac.chroberz.info
6.Wręczenie nagród , uroczyste zakończenie Konkursu oraz promocja wydania książkowego nastąpi w październiku 2010 roku.

7.Skład pięcioosobowego Jury konkursu powołuje Organizator.

8.Nagrody (I- 5 000 zł, II – 3 000 zł, III – 2 000 zł ,trzy wyróżnienia po 1000 zł). Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Patronat medialny – Świętokrzyski Miesięcznik Kulturalny TERAZ.

Kontakt z organizatorem konkursu palac@chroberz.info