Konferencja z okazji 200-lecia urodzin Oskara Kolberga

Instytut im. Oskara Kolberga zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji  pt. „Dzieło Oskara Kolberga
jako dziedzictwo narodowe i europejskie” zokazji 200-lecia urodzin Oskara Kolberga.

Organizatorzy konferencji zamierzają przypomnieć postać Oskara Kolberga, badacza bez reszty
oddanego dokumentowaniu kultury ludowej mieszkańców ziem dawnej Rzeczypospolitej, który pozostawił po
sobie bezcenny materiał naukowy, wypełniający dzisiaj bez mała 90 tomów składających się na jego Dzieła
wszystkie. W trakcie tej konferencji przedstawiony zostanie także wkład Oskara Kolberga do nauki i kultury
zarówno polskiej, jak i europejskiej oraz znaczenie zebranych przez niego materiałów źródłowych, niezwykle
istotnych dla narodowego dziedzictwa i umocnienia regionalnych i lokalnych tożsamości.

Zapraszamy zatem do zgłaszania propozycji referatów i wystąpień. Proponujemy, aby ich tematyka
dotyczyła m.in. takich zagadnień jak:

– Biografia Oskara Kolberga i jego kontakty z przedstawicielami nauki i kultury, jego postać oraz
dokonania w oczach mu współczesnych;

– Oskar Kolberg jako dokumentalista i badacz terenowy (przedmiot i organizacja badań, metody dokumentacji folkloru słownego i muzycznego, dokumentacja etnograficzna, ikonograficzna, polityczne i społeczne uwarunkowania badań, współpracownicy, wykorzystane źródła drukowane i rękopiśmienne);

– Oskar Kolberg jako autor serii wydawniczej Lud (kształtowanie się programu badawczego, problemy regionalizacji, edytorstwo zebranych materiałów, zastosowane metody, narracja, wartość naukowa i kulturotwórcza dzieła);

– Kultura innych narodów słowiańskich i europejskich w pracach Kolberga;

– Oskar Kolberg jako kompozytor, teoretyk muzyki, krytyk muzyczny;

– Spuścizna Oskara Kolberga, jej dzieje, znaczenie, ocena i recepcja w nauce i kulturze polskiej i innych narodów europejskich;

– Rola i wkład Kolberga w rozwój etnologii i folklorystyki;

– Edytorstwo materiałów kolbergowskich, wydawanie Dzieł wszystkich;

– Materiały kolbergowskie jako źródło naukowe, bezcenna dokumentacja dawnej kultury ludowej i narodowe dziedzictwo służące współczesnym społecznościom regionalnym i lokalnym;

– Pamięć społeczna o Oskarze Kolbergu i jego dokonaniach.

Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego,
w dniach 22-23 maja 2014 roku w Poznaniu

Organizatorzy: INSTYTUT IM. OSKARA KOLBERGA
oraz Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM i Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Prosimy o zgłaszanie swego udziału a także propozycji referatów i wystąpień wraz z abstraktami w terminie do końca grudnia 2013 roku pocztą elektroniczną na adres: instytut@oskarkolberg.pl lub listownie na adres: Instytut im. Oskara Kolberga, 61-812 Poznań, ul. Kantaka 4.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www oskarkolberg.pl

TESTTT