Jubileusz 120-lecia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze założone w 1895 roku we Lwowie obchodzi w roku bieżącym 120 rocznicę powstania. Uroczystości jubileuszowe postanowiono zorganizować w naszym „mateczniku” – we Lwowie. W dniach 24-27 września 2015 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów oraz towarzysząca mu konferencja naukowa „Polska i ukraińska etnologia dzisiaj. Kontynuacje i perspektywy.”

Obrady będą miały miejsce w Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego, w Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki oraz w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęli: prof. Jarosław Drozd – Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie; prof. Marek Bojarski – rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Wołodymyr P. Melnyk – rektor Lwowskiego Narodowego Uniwersytet im. Iwana Franki. Głównym organizatorem ze strony ukraińskiej jest Muzeum Etnografii i Przemysły Artystycznego Instytutu Narodoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, które również będzie obchodziło jubileusz 120-lecia stworzenia kolekcji etnograficznej Towarzystwa im. Tarasa Szewczenki, będącej podstawą dla wspomnianego Muzeum.

Współorganizatorami ze strony ukraińskiej są: Towarzystwo Naukowe im. Tarasa Szewczenki – Sekcja Etnografii i Folklorystyki; Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki: Katedra Etnologii i Katedra Folklorystyki Ukraińskiej im. akademika Filareta Kolesy oraz Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie, a ze strony polskiej: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, które z tej okazji przygotowało wystawę Od ludoznawstwa do antropologii kulturowej. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Lwów 1895 – Wrocław 2015.

Będzie ona prezentowana w Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego we Lwowie, a następnie wróci do Wrocławiu i zagości w siedzibie Muzeum Etnograficznego, w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Spotkanie we Lwowie zgromadzi członków PTL z 17 oddziałów funkcjonujących w całej Polsce: etnologów, antropologów kulturowych, folklorystów oraz przedstawicieli dyscyplin pokrewnych, reprezentujących jednocześnie różne ośrodki akademickie, stowarzyszenia i muzea, a także badaczy ukraińskich.

Obrady zostaną poświęcone następującym problemom:

– dziejom Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki oraz początkom badań ludoznawczych;

–  wybitnym postaciom polskiej i ukraińskiej etnologii;

–  obrazowi polskiej i ukraińskiej etnologii w świecie słowiańskim w okresie powstania Towarzystwa Ludoznawczego i Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki;

–  muzealnictwu etnologicznemu w Polsce i na Ukrainie;

–  ochronie materialnego i niematerialnego dziedzictwa w obu krajach;

–  antropologii miasta, ze szczególnym uwzględnieniem Lwowa i Wrocławia;

–  powiązaniom badawczym oraz instytucjonalnym między etnologią/antropologią kulturową polską i ukraińską;

–  kierunkom rozwoju dyscypliny w obu krajach oraz aktualnym obszarom badawczym.

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze jest stowarzyszeniem naukowym dokumentującym, rozwijającym i krzewiącym wiedzę o historycznych i współczesnych kulturach ludowych, nieelitarnych i popularnych. Posiada największą w Polsce specjalistyczną bibliotekę etnologiczną, gromadzi zbiory archiwalne, prowadzi Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej, wydaje publikacje w czterech czasopismach i 9 seriach wydawniczych.

Upowszechnia idee tolerancji i edukacji międzykulturowej. Kontynuując osiągnięcia ludoznawców, etnografów i folklorystów, rozwija twórczo zgromadzoną przez nich wiedzę z tych dziedzin oraz z etnologii, antropologii kulturowej i społecznej.

oprac. Małgorzata Michalska

ZOBACZ PROGRAM KONFERENCJI