Stowarzyszenie Twórców Ludowych organizacją akredytowaną przy UNESCO

Decyzją 7. GA 11 Zgromadzenia Ogólnego Państw-Stron Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Stowarzyszenie Twórców Ludowych zostało akredytowane  jako organizacja pozarządowa mogąca świadczyć pomoc konsultacyjną we wdrażaniu Konwencji.

STL jest drugą organizacją pozarządową z Polski akredytowaną przy Konwencji – pierwszą było Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (od 2012 roku).

Decyzja została podjęta w dniu 6 czerwca 2018 roku na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Państwo-Stron Konwencji – obecnie jest to 178 państw. W imieniu STL na posiedzeniu w Paryżu głos zabrała dr Hanna Schreiber, członek Rady Naukowej STL i Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która odpowiadała za przygotowanie wniosku STL o akredytację.

Wszystkie organizacje pozarządowe akredytowane przy Konwencji 2003 działają w ramach Forum ICH NGO, w którym powołane zostały grupy robocze ds. poszczególnych zagadnień oraz grupy regionalne (geograficzne). Cieszy nas to niezmiernie, tym bardziej, że w bieżącym roku obchodzimy jubileusz 50-lecia naszej organizacji!!!