Lublin. XXXVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka

Jan Pocek, fot. arch. STL

Jan Pocek
fot. arch. STL

Stowarzyszenie Twórców Ludowych ogłasza XXXVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka. Konkurs organizaowany od 1972 r. adresowany jest do
pisarzy amatorów, związanych ze środowiskami wiejskimi i prowincjonalnymi, „zakorzenionymi” w kulturze ludowej lub odwołujących się
do jej wartości i estetyki. Zgłoszenia do 4. września 2009.

JAN POCEK – poeta ludowy urodzony w 1917 r. w Zabłociu k. Markuszowa, pow. Puławy, zmarł w 1971 r. w Kaleniu. Debiutował w "Wiciach" (1935).
W czasie okupacji drukował w prasie konspiracyjnej, działał w Związku Pisarzy Polskich i grupie pisarzy ludowych "Wieś Tworząca".
Po wojnie prowadził gospodarstwo rolne we wsi Kaleń, pracował też jako dziennikarz "Gromady – Rolnika Polskiego".
Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Klubu Pisarzy Ludowych, członek – założyciel Stowarzyszenia Twórców Ludowych w 1968 r.,
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1969). Jest przede wszystkim autorem wierszy, drukował w prasie codziennej, pismach literackich i w wielu antologiach.

Autorskie edycje jego twórczości: Zgrzebne pieśni (1947), Malwy (1963), Wiersze (1973), Poezje (1980), Głosy Ziemi (1981), Poezje wybrane (1988).
W roku 1962 nakręcono film o J. Pocku "W polu". W 1989 r. Józef Zięba opublikował książkę "Jan Pocek 1917 – 1971". W 1972 r.
po raz pierwszy przyznano Nagrodę Artystyczną im. J. Pocka ustanowioną przez "Chłopską Drogę".
W tym też roku STL zaczął organizować dla swoich członków coroczny Konkurs Literacki im. J. Pocka. W 1983 r.
w Markuszowie przy głównej ulicy wystawiono pisarzowi pomnik autorstwa Jarosława Furgały – członka STL.

REGULAMIN
XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka – 2009r.

1. W konkursie mogą brać udział członkowie STL oraz pisarze w nim niezrzeszeni.

2. Na konkurs każdy autor może nadesłać zestaw wierszy (od trzech do pięciu utworów), prozy (od jednego do trzech tekstów) i jeden utwór z dziedziny dramatu.

3. Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw utworów w danej dziedzinie.

4. Należy nadsyłać utwory niepublikowane oraz nienagradzane w innych konkursach. Każdy utwór należy przysłać w czterech identycznych egzemplarzach.

5. Obowiązują ograniczenia objętościowe w prozie i dramacie: do dwudziestu stron znormalizowanego maszynopisu (30 wersów na stronie) w ramach zestawu.

6. Każdy zestaw powinien być opatrzony godłem, którego rozwiązanie należy dołączyć w osobnej zaklejonej kopercie.

7. Twórcy niezrzeszeni w STL powinni dołączyć informację biograficzną o sobie, obejmującą miejsce i datę urodzenia, wykształcenie,
zawód, wykaz nagród w konkursach literackich oraz spis najważniejszych publikacji (tomiki indywidualne, druk w antologiach i czasopismach).

8. Ze względu na rodowód i profil konkursu tematyka nadsyłanych utworów powinna korespondować z życiem wsi a poetyka nawiązywać
do estetyki twórczości ludowej.

9. Prace konkursowe należy nadsyłać do 4. września 2009 roku na adres:
Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych
ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin
z dopiskiem „Konkurs im. Jana Pocka”

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 września 2009 roku.

10. Nadesłane utwory oceni jury powołane przez ZG STL. W obradach jury weźmie udział przedstawiciel ZG STL.

11. Prace będą oceniane w równorzędnych kategoriach poezji, prozy i dramatu. Jury może przyznać nagrodę lub wyróżnienie za zestaw
lub za jeden szczególnie wartościowy utwór; może też ustanowić odrębne nagrody i wyróżnienia dla pisarzy spełniających tradycyjne
kryteria socjokulturowe twórcy ludowego. Zakres i wysokość nagród ustali jury.

12. Organizator konkursu ma prawo do publikowania nadesłanych tekstów (edycje pokonkursowe, „Twórczość Ludowa”, portal KulturaLudowa.pl itp.),
dokonywania w nich skrótów, adiustacji i zmian tytułów.

13. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji
zadania „Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka”.

14. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w październiku 2009 roku.

15. Konkurs jest organizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z których zostanie wyodrębniona również pula nagród.

Patronat medialny KulturaLudowa.pl

Relacja z XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka – 28 listopada 2008, Lublin.

TESTTT