Warsztaty dla ekspertów organizacji pozarządowych w sprawie Konwencji UNESCO

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na warsztaty dla ekspertów w sprawie realizacji Konwencji UNESCO Konwencji UNESCO z 2003 roku ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przyjmowanie zgłoszeń do 7 maja br.

Warsztaty odbędą się 18 czerwca 2012 roku, godz.11.00-16.00. Miejsce spotkania: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Plac Trzech Krzyży, ul. Żurawia 4, IV piętro, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW (niedaleko Dworca Centralnego). Liczba osób uczestniczących: ok. 30

Pierwsze spotkanie przedstawicieli środowiska organizacji pozarządowych w sprawie realizacji Konwencji UNESCO ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego ma na celu:

– przedstawienie informacji o bieżących działaniach podejmowanych w kwestii realizacji Konwencji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Komitet ds. UNESCO oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa;

– wyjaśnienie kwestii prawnych i proceduralnych związanych z zapisami Konwencji oraz z jej oddolnym, ukierunkowanym na środowisko organizacji pozarządowych i wspólnot lokalnych, charakterem;

– wypracowanie wspólnego stanowiska dot. rekomendowanych sposobów realizacji Konwencji oraz zintegrowania ekspertów organizacji pozarządowych/praktyków zainteresowanych współuczestniczeniem w jej realizacji;

– przygotowanie konkretnych stanowisk organizacji pozarządowych i ekspertów w sprawie możliwości powiązania wymienionych w Konwencji poszczególnych dziedzin (zob. poniżej) z konkretnymi przykładami i działaniami prowadzonymi na rzecz podtrzymania i zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego na terenie Polski:

1) tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
2) sztuki widowiskowe;
3) zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne;
4) wiedzę i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata;
5) umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym.

Dobór uczestników spotkania będzie sporządzony w oparciu o dziedziny/obszary wymienione w Konwencji w taki sposób, by zachować równowagę pomiędzy poszczególnymi dziedzinami, regionami kulturowymi oraz ich reprezentantami.

Uczestnicy poproszeni zostaną także o przygotowanie stanowiska reprezentowanej przez siebie organizacji.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc oraz warsztatowy charakter spotkania, prosimy o delegowanie z każdej organizacji nie więcej niż 2 osób.

Prosimy o nadesłanie zgłoszenia na przygotowanym Formularzu do dnia 7 maja 2012 r. (osoba do kontaktu: dr Anna Weronika Brzezińska, annaweronika@op.pl; pobierz: Formularz 1):

Następnie, po zebraniu wszystkich zgłoszeń uczestnictwa, do 25 maja uczestnikom przesłane zostaną następujące materiały:
– tekst Konwencji;
– artykuł popularnonaukowy przybliżający historię powstania Konwencji;
– treść ekspertyzy opracowanej na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa;
– przykładowe wpisy z krajów z Europy Środkowo-Wschodniej.

W oparciu o przesłane przez organizatorów materiały uczestnicy warsztatów zostaną poproszeni o przygotowanie swojego stanowiska do dnia 14 czerwca 2012 r. zgodnie z załączonym formularzem (osoba do kontaktu: dr Hanna Schreiber, hanna.s@uw.edu.pl; pobierz: Formularz 2).

Materiały nadesłane przez uczestników zostaną wydrukowane i rozdane wszystkim uczestnikom spotkania.

Do pobrania:

wiecej.gif Szczegółowa informacja
wiecej.gif Formularz zgłoszeniowy 1
wiecej.gif Formularz zgłoszeniowy 2

Warsztaty odbywają się pod patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Patronat medialny nad warsztatami sprawuje portal KulturaLudowa.pl

TESTTT