Rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga

6 grudnia 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę uznającą rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga. W przyszłym roku przypada jubileusz 200-lecia urodzin Kolberga – kompozytora, folklorysty, etnografa.

W
uzasadnieniu decyzji Sejmu znalazły się następujące słowa: „Dorobek naukowo-badawczy
Oskara Kolberga dokumentujący kulturę ludową XIX wieku jest imponujący ze
względu na wszechstronny zakres jego zainteresowań kulturą ludu oraz geografię
badań, obejmującą Polskę przedrozbiorową i obszary ludowych kultur Ukrainy,
Białorusi, Litwy, Śląska, Słowian Południowych, Łużyczan, Czechów i Słowaków.

Oskar Kolberg wydał 33 tomy monografii regionalnych i tematycznych, opublikował
około 200 artykułów z zakresu etnografii, folklorystyki, językoznawstwa,
muzykologii.

Spuścizna Oskara Kolberga stanowi nadal niezbędną materiałową podstawę, do
której odwołują się obecnie realizowane projekty twórców i badaczy
kultury.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski, powierzył
Instytutowi Muzyki i Tańca organizację Biura Obchodów, a dyrektora IMIT
ustanowił Koordynatorem Obchodów Roku Kolberga.

Minister ogłosił także
specjalny program „Kolberg 2014 – Promesa”, który ma za zadanie przygotować na
cały rok jak największą liczbę przedsięwzięć artystycznych, naukowych,
edukacyjnych, dokumentacyjnych oraz popularyzatorskich związanych z postacią i
twórczością Oskara Kolberga oraz kulturą i sztuką tradycyjną. Wyniki konkursu w
ramach „Promesy” zostaną ogłoszone w grudniu bieżącego roku.

We współpracy z Instytutem im. Oskara Kolberga, Forum Muzyki Tradycyjnej,
Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, Muzeum Wsi Radomskiej, Polskim Radiem,
Stowarzyszeniem Twórców Ludowych, Instytutem Sztuki PAN, Związkiem Kompozytorów
Polskich, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, Narodowym Instytutem
Audiowizualnym zrealizowany zostanie bogaty program działań koncertowych,
edukacyjnych, promocyjnych i wydawniczych, do których należy m.in. uroczysta
inauguracja Roku Kolberga w Przysusze i w Warszawie, stworzenie strony
internetowej poświęconej folkloryście i uruchomienie interaktywnego przewodnika
po Polsce Kolberga, digitalizacja i udostępnienie rękopisów Kolberga oraz
wydanych tomów jego dzieł, renowacja nagrobku na Cmentarzu Rakowickim w
Krakowie, powstanie Raportu o muzyce tradycyjnej i tańcu tradycyjnym
oraz przygotowanie wystaw poświęconych Oskarowi Kolbergowi w kontekście
historii i kultury XIX wieku.

Organizatorom zależy jednak także na tym, aby Rok Kolberga nie skupiał się
wyłącznie na kulturze ludowej, ale aby był to okres poznawania szeroko
rozumianej tradycji w codziennej jej obecności, także w środowiskach miejskich.
Bowiem bez poznania źródeł naszych obrzędów, zachowań i gestów nie zrozumiemy w
pełni współczesnego świata.

Informacje o
realizowanych projektach będą pojawiały się regularnie na oficjalnej stronie
internetowej obchodów Roku Kolberga: www.kolberg2014.org.pl

Na stronie
internetowej IMIT uruchomiono specjalną zakładkę rocznice / Rok Kolberga, w której zamieszczone zostały
najważniejsze informacje dotyczące obchodów Roku Kolberga oraz materiały do
nieodpłatnego pobrania, a na portalu społecznościowym Facebook został
uruchomiony oficjalny profil Rok Kolberga 2014

We wrześniu 2013 roku ogłoszony został konkurs na znak Roku, który może być
przyznawany instytucjom włączającym się w obchody. Autorem nagrodzonej pracy
jest Wojciech Janicki. Użycie logotypu wymaga zgody Biura Obchodów.

Koncerty inauguracyjne Roku odbędą się 21 lutego 2014 roku w Przysusze oraz
24 lutego 2014 w Warszawie.

TESTTT