Książka o Anieli Chmielińskiej – badaczce regionu łowickiego

Książka Zdzisława Kryściaka „Aniela Chmielińska. Wybór artykułów. Przyczynek do biografii” ukazuje się w 80. rocznicę śmierci Anieli Chmielińśkiej, regionalistki  i pasjonatki kultury ludowej Księstwa Łowickiego, postaci wielce zasłużonej dla Łowicza i Ziem Łowickiej.

Aniela Chmielińska to postać wielce zasłużona dla Łowicza i Ziem i Łowickiej. Była działaczką społeczną, a także założycielką Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Łowiczu. Część swojego życia poświęciła na poznawanie i propagowanie kultury ludowej Księstwa Łowickiego. Dzięki niej wiele elementów kultury ludowej dotrwało do naszych czasów.

Na stronach publikacji odnajdziemy wiele ciekawych informacji dotyczących życia i działalności Anieli Chmielińskiej, wzbogaconych licznymi zdjęciami.

Promocja książki odbędzie się w niedzielę, 27 listopada 2016 r. o godz.16.00 w Łowickim Ośrodku Kultury. Wydanie książki współfinansowane jest przez ŁOK w ramach Małych Grantów.Wstęp wolny.

Ze wstępu

Aniela Chmielińska – Ta, która spod strzechy wyprowadziła Księżaków i artystyczne wytwory ich rąk. Ta, która chodziła od chaty do chaty, od wioski do wioski i zbierała to, czego „już szmaciarze sku­pować nie chcą”. Ta, która jeżdżąc po kraju i zagranicę propagowała Łowickie. W początkach XX wieku była ikoną społecznikostwa łowickiego. Tak, jak Władysław Tarczyński kolekcjonował wszelkie „starożytności”, tak Aniela Chmielińska zbierała wszystko, co zwią­zane było z łowicką kulturą ludową: pasiaste stroje, meble, narzędzia rolnicze, rzeźby, hafty, elementy papieroplastyki, takie jak wycinaki, bukiety z papieru i bibuły, pająki. Dziś przedmioty te stanowią trzon zbiorów działu etnograficz­nego łowickiego muzeum.

W 2016 r. przypada 80. rocznica śmierci tej wielce zasłużonej dla Łowickiego postaci. Prawie przez trzy dziesięciolecia Łowicz i region dawnego Księstwa Łowickiego stały się dla Niej terenem do eksplo­racji etnograficznej. Dzięki Chmielińskiej przetrwało wiele zabytków kultury materialnej Księstwa, ale również niematerialnej, jak teksty pieśni ludowych, informacje o przesądach i gusłach, dane o właściwo­ściach ziół i ziołolecznictwie.
Jak napisał Stanisław Lorentz w przedmowie do biogramu Boha­terki opracowanego przez córkę Marię „Nazwisko Anieli Chmielińskiej było dobrze znane w okresie międzywojennym wszystkim działaczom na polu muzealnictwa, krajoznawstwa i kultury ludowej”.

Wiele zainteresowań Chmielińskiej dotyczyło również działalno­ści oświatowej i społecznej. Na ten temat opublikowała dziesiątki ob­szernych opracowań, artykułów, krótkich notek. Maria Chmielińska zesta­wiła bibliografię składającą się ponad 270. opracowań autorstwa swo­jej matki. Większość z nich jest trudno dostępnych lub nieznanych.

Najobszerniejszym opracowaniem, przybliżającym postać i dzia­łalność Anieli Chmielińskiej, jest wspomniana biografia autorstwa Jej córki, lecz powstała ona ponad 50 lat temu. Ponadto Jej biogram zna­lazł się w „Polskim Słowniku Biograficznym”, słowniku „Etnografo­wie i ludoznawcy polscy”, „Słowniku pracowników książki polskiej” oraz we wspomnieniach Jana Wegnera i Józefa Stemlera. Wybrane in­formacje można odnaleźć również w innych opracowaniach i artykułach.

Poniższa praca nie jest biografią Anieli Chmielińskiej. Część opu­blikowanych tu informacji stanowi jej uzupełnienie, inne zaś przyczy­nek do życia i działalności Bohaterki.

Zdzisław Kryściak, „Aniela Chmielińska. Wybór artykułów. Przyczynek do biografii”, okładka

Zdzisław Kryściak, „Aniela Chmielińska. Wybór artykułów. Przyczynek do biografii”, okładka

Źródło: www.lok.art.pl / www.lowiczturystyczny.eu