Jak w Małopolsce realizowane są zapisy konwencji UNESCO?

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Instytutem Dziedzictwa i Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego było organizatorem jednodniowej konferencji poświęconej realizacji zapisów konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Spotkanie odbyło się w środę 20 kwietnia br w sali im. Romana Sichrawy w siedzibie MCK SOKÓŁ.

Konwencja UNESCO ma szczególne znaczenie dla Małopolski, nasyconej dziedzictwem niematerialnym jak żaden inny region w naszym kraju. Ciągle jeszcze wielu rodzinach występuje kultura żywa, tradycje są naturalnie przekazywane z pokolenia na pokolenie.

– Jaka byłaby Małopolska, gdyby odebrać jej dziedzictwo kultury regionalnej – zastanawiał się członek Zarządu Leszek Zegzda. – To jest nie do wyobrażenia. Jesteśmy regionem, który przyciąga nie tylko dlatego, że zostaliśmy obdarzeni olbrzymimi bogactwami przyrody, ale również dlatego, że właśnie Małopolska kojarzy się nieodłącznie z kulturą regionalną, zarówno materialną – mamy 8 obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO – ale też z kulturą niematerialną. Nieocenionym bogactwem naszego regionu są ludzie kreatywni i aktywni, którzy swoją kreatywność i aktywność mają zakorzenioną w tradycji regionalnej – podkreślał.

O bogactwie i różnorodności form zaangażowania w działalność w obszarze kultury regionalnej świadczą liczby: ponad 1000 twórców ludowych, 281 zespołów regionalnych w tym 153 dziecięcych, około 170 kapel, ponad 350 grup kolędniczych, ponad 200 grup śpiewaczych, 140 poetów ludowych, 240 gawędziarzy, 50 teatrów wiejskich, 450 kół gospodyń wiejskich prezentujących różne działania artystyczne.

Ratyfikowana w 2011 przez Polskę Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego była inspiracją do zorganizowania I Kongresu Kultury Regionów w Nowym Sączu (22-24 września 2015 r.). – Już wiemy, że Kongres będzie miał kontynuację, że będziemy konsekwentnie rozwijali jego formułę, podkreślając znaczenie niematerialnego dziedzictwa dla naszego regionu – informował Leszek Zegzda.

Podczas konferencji o roli i zadaniach państwa w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz realizacji Konwencji UNESCO 2003 mówiła Joanna Cicha-Kuczyńska, Radca Ministra z Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN. W jaki sposób każdy z nas może skutecznie chronić niematerialne dziedzictwo kulturowe podpowiadała Katarzyna Sadowska-Mazur, Kierownik Zespołu ds. dziedzictwa niematerialnego w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

Rolę gwary dla tożsamości regionu podkreślał prof. dr Józef Kąś, pracownik naukowy w Katedrze Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki UJ, autor „Ilustrowanego leksykonu gwary i kultury podhalańskiej”, którego 3 tom był prezentowany podczas spotkania. Zagadnienie zróżnicowania kulturowego Małopolski omówiła Maria Brylak-Załuska, etnograf z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Refleksjami na temat tradycyjnej kultury muzycznej podzieliła się dr Bożena Lewandowska, pracownik naukowy Instytutu Muzykologii UJ. Znaczenie penetracji terenowej i dokumentacji dla  popularyzacji folkloru było przedmiotem prezentacji Benedykta Kafla, etnografa z MCK „Sokół” w Nowym Sączu.

Całość urozmaiciły występy Sądeczoków z nowosądeckiego Pałacu Młodzieży i Kapeli Bartka Koszarka z Bukowiny Tatrzańskiej oraz wystawa „Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego w działalności Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – przykłady Dobrych Praktyk”.

Źródło: www.malopolskie.pl