Elektroniczne archiwum kultury ludowej Ślesina

Elektroniczne archiwum kultury ludowej Ślesina i książka o gwarze oraz dziejach okolic Ślesina. To udało się stworzyć stowarzyszeniu „Dwa Mosty” w ramach projektu finansowanego przez MKiDN. Podsumowanie  oraz uroczysta prezentacja projektu odbędzie się 21 grudnia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie.

Miasto i Gmina Ślesin to obszar położony na granicy wschodniej Wielkopolski i Kujaw Borowych. Jak nietrudno się domyśleć, Ślesin jest niewielkim miastem, choć starym i z piękną historią. Bogactwem tego miejsca są przede wszystkim ludzie, od wieków tworzący tutejszą kulturę.

Co ciekawe, jej żywotne treści są na stałe wpisane w pamięć mieszkańców, jednak nie znalazły dotąd swoich badaczy. Temu wyzwaniu postanowiła sprostać Lokalna Grupa Działania „Dwa Mosty”, która w ubiegłym roku złożyła w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt „Archiwizacja kultury ludowej na terenie Miasta i Gminy Ślesin”.

Takich projektów do Ministerstwa spływa co roku wiele. Tym większa była radość małego stowarzyszenia na wieść o sukcesie. Nieczęsto bowiem zdarza się, że niewielka organizacja, w zasadzie bez zaplecza otrzymuje tak poważne wyróżnienie.

Stowarzyszeniu udało się zebrać ośmioosobowy zespół badawczy (który rozrósł się do 9 osób) złożony z grupy naukowców: profesorów, doktorów, muzealników oraz pasjonatów lokalnej historii. W ramach zaplanowanego działania stworzono Elektorniczne Archiwum Miasta i Gminy Ślesin, które objęło zarówno bibliografię związaną ze Ślesinem, wspomnienia w wersji audio i pisemnej, a przede wszystkim setki fotografii wykonanych na terenie miasta i gminy w latach 1880 – 1950.

Fotografie te zostały pogrupowane tematycznie. Zestawiono je ze zdjęciami oddającymi współczesny stan zachowania świąt, obrzędów, miejsc na tym terenie. Ponadto przygotowano do wydania książkę podejmującą problematykę etnograficzną okolic Ślesina.

Omawia się w niej np. lokalną gwarę (po raz pierwszy opisaną w roku 1908!), zawiłości żargonu wędrownych przekupniów, zwyczaje związane ze sprzedażą gęsi w okresie od końca XIX w. do 1939 r., dzieje mniejszości niemieckiej i żydowskiej na terenie Ślesina, życie społeczne Ślesina w dwudziestoleciu międzywojennym, wpływ kuchni żydowskiej na ślesińskie tradycje, stan zachowania obrzędowości dorocznej, ciekawostki związane z zagadnieniami tutejszego rybołówstwa.

Sukcesem stowarzyszenia jest przede wszystkim zgromadzenie ludzi, którzy zechcieli podzielić się opowieściami, wspomnieniami, zdjęciami. Za nasz sukces uważamy także zebranie zespołu badawczego, który zajął się regionem do tej pory zupełnie pomijanym przez etnografów.

Wydaje nam się, że taka inicjatywa realizowana z dala od ośrodków naukowych, bez wsparcia, jakie dają struktury uniwersytetów, jest zjawiskiem wyjątkowym, zasługującym na zauważenie.

Jest to bowiem przejaw zarówno umiłowania tego, co regionalne, jak i dużych umiejętności organizacyjnych i społecznych pasjonatów, chcących ocalić od zapomnienia swoją małą ojczyznę.

Patronat medialny KulyuraLudowa.pl