Archiwum Stowarzyszenia Twórców Ludowych

Stowarzyszenie Twórców Ludowych w rocznym zakresie czasowym dokumentuje wszelkie przejawy współczesnej twórczości ludowej w zakresie zjawisk i ludzi kultywujących regionalne tradycje sztuki ludowej, „ginących zawodów” i folkloru – poprzez rejestrację foto i wideo, której podlegają działa sztuki, utwory sceniczne, występy solowe, warsztaty, izby twórcze. Pozyskiwane są bezpośrednio od twórców materiały dokumentujące ich działalność,  a także materiały źródłowe – rękopisy, katalogi, scenariusze widowisk obrzędowych, wiersze, legendy, podania, obrzędy, opowiadania oraz wszelkie wydawnictwa utrwalające przejawy indywidualnej aktywności artystycznej i popularyzatorskiej.

Wszystkie pozyskane materiały są systematycznie archiwizowane zgodnie z procedurą Archiwum STL prowadzonego od 1968 roku, w skład którego wchodzą: archiwum fotograficzne ze zbiorem negatywów, płyt CD oraz kart fotograficznych – pozytywowych (ponad 10000 sztuk) w 10 działach tematycznych tj.: wystawy, imprezy, zabytki ze zbiorów STL; budownictwo wiejskie, budownictwo sakralne, budownictwo przemysłowe  i rzemieślnicze; środowisko, człowiek (twórcy ludowi i członkowie STL); obrzędy; życie społeczne; sztuka i rzemiosło artystyczne; inne placówki kultury organizujące festiwale, wystawy, imprezy. W sumie zarchiwizowanych jest ok. 20.000 zdjęć.

Wideoteka i taśmoteka zawiera ponad 5000 pozycji, podzielonych na grupy tematyczne: tańce polskie, zwyczaje i obrzędy, ginące umiejętności, kapele i zespoły śpiewacze, imprezy, sylwetki twórców, festiwale, seminaria naukowe, regiony, działalność statutowa STL oraz filmy rejestrowane  podczas  emisji.

Zbiory różnych archiwaliów zawierają: scenariusze widowisk obrzędowych prezentujące lokalne obyczaje, życiorysy twórców ludowych, materiały dotyczące programu „ginące zawody”, dokumentacje wystaw i imprez folklorystycznych, kserokopie i oryginały utworów literackich, regulaminy i protokoły z konkursów, a ponadto 50 segregatorów tematycznych z wycinkami prasowymi.

Zbiory biblioteczne liczą ponad 8000 pozycji książkowych, czasopism i katalogów. Ponadto STL jest w posiadaniu ponad 1000 cennych eksponatów z zakresu 20 dyscyplin sztuki ludowej. Odrębnym i bardzo istotnym materiałem archiwalnym są teczki osobowe – członków STL. Jest ich ponad 4000 i stanowią cenny zasób informacji w postaci, ankiet personalnych, zdjęć, rękopisów i wszelkich materiałów potwierdzających aktywność i dorobek artystyczny poszczególnych twórców. Znaczna część z tych zasobów przedstawia wielką wartość dokumentacyjną.

Adres:
Stowarzyszenie Twórców Ludowych
ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin
www.zgstl.pl