„Piykno jest nasa ziymia zywiecko…” – konkurs literacki na Żywiecczyźnie

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół Żywiecczyzny (w przedziale wieku 7-19 lat) oraz pozostałych mieszkańców (wiek bez ograniczeń). Głównym celem organizatorów konkursu jest rozwój i pielęgnacja gwary żywieckiej, oraz budzenie poczucia dumy z własnej tradycji.

Organizatorem III edycji konkursu literackiego jest Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan, patronat medialny „Dziennika Zachodniego”, „Super – Nowej” i „Naszego Dziennika”

Regulamin konkursu – 2009 r

Temat konkursu: "PIYKNO JEST NASA ZIYMIA ZYWIECKO…"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem „Konkursu” jest Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan.
2. Celem konkursu jest:
a) rozwój i pielęgnacja gwary żywieckiej,
b) promocja Żywiecczyzny,
c) inspirowanie uczniów do intelektualnej pracy twórczej oraz budzenie poczucia dumy z własnej tradycji,
d) ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych twórców,
e) prezentacja najlepszych prac na płytach CD, stronie internetowej Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan, w wydawnictwie książkowym oraz w mediach.
3. Konkurs trwa od 1 lutego do 31 marca 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego na przesyłce lub data wpływu na adres internetowy).

II. Uczestnictwo w konkursie

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół Żywiecczyzny (w przedziale wieku 7-19 lat) oraz pozostałych mieszkańców (wiek bez ograniczeń).
2. Prace nadsyłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie publikowanymi.
3. Forma literacka prac konkursowych obejmuje:
a) w kategorii poezji – jeden wiersz,
b) w kategorii prozy – jedno opowiadanie, felieton, esej, satyra, humoreska lub pogodka do 2 stron formatu A-4.
4. W konkursie wezmą udział tylko prace napisane gwarą żywiecką.
5. Każdy z uczestników Konkursu może przedstawić po jednej pracy w każdej z kategorii.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  •  

    dostarczenie wydruku (w ilości 1 egzemplarz) i tej samej pracy na nośniku elektronicznym (dyskietka, płytka CD) nie publikowanego dotychczas utworu o objętości do 2 stron w formacie A-4, pisanego w postaci „word dokument”, czcionką „Times New Roman”, rozmiar 14 pkt, opatrzonego tylko nazwą konkursu, własnym godłem (znak, logo) i kategorią wiekową,

  • w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem (znak, logo) należy podać niezbędne informacje: nazwę konkursu, pełne imię i nazwisko autora pracy, datę urodzenia, nazwę i adres szkoły, klasę, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna i dostarczyć wraz z pracą na podany niżej adres,
  • zarówno na egzemplarzu pracy jak i na zaklejonej kopercie z niezbędnymi informacjami o autorze pracy, oprócz godła (znaku, logo) należy podać dodatkowo kategorię wiekową wg punktu III.5 niniejszego regulaminu.
  • do przesłanej na konkurs pracy, należy dołączyć słowniczek wyrazów nieznanych i mało znanych.

7. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na Konkurs ponosi uczestnik Konkursu.
8. Prace nie będą odsyłane pocztą do uczestników Konkursu.
9. Prace należy składać lub nadsyłać do dnia 31 marca 2009 r. z dopiskiem „Konkurs Literacki – III edycja”, na adres podany w końcowej części niniejszego regulaminu.

III. Wyłanianie laureatów Konkursu

1. Do przydzielania nagród uprawnione jest Jury Konkursu.
2. Wiersze i opowiadania będą oceniane pod względem:
a) oryginalności,
b) wartości artystycznych i estetyki tekstu (właściwa gramatyka, rytm, składnia, różnorodność konstrukcji składniowych, ciekawe słownictwo, bogactwo form wypowiedzi),
c) wartości językowych i gwarowych,
d) zgodności treści prac z tematyką konkursu (za zgodność z tematem uważa się wszelkie prace opisujące piękno krajobrazu, tradycje, zwyczaje na Żywiecczyźnie i związane z Żywiecczyzną).
3. Prace oceniać będzie jury w składzie:Przewodniczący – Maria Fiedor – Kamesznica,

*
Członek – Małgorzata Brączek–Caputa – Nieledwia,
*
Członek – Jadwiga Bury – Sól,
*
Członek – Janina Golec – Żabnica,
*
Członek – Maria Jończy – Rajcza,
*
Członek – Marek Jurasz – Przybędza,
*
Członek – Urszula Kopeć – Rajcza,
*
Członek – Anna Matuszny – Kamesznica,
*
Członek – Janina Tlałka – Rajcza Dolna,
*
Członek – Barbara Węglarz – Milówka,
*
Członek – Danuta Cul – Sopotnia Mała,
*
Członek – Mateusz Pindel – Bierna.

4. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury Konkursu większością głosów do dnia 20 kwietnia 2009 r.
5. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach literackich (poezja, proza) i w pięciu kategoriach wiekowych:
I – uczniowie szkół podstawowych (7-12 lat):

*
uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych (7-9 lat),
*
uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych (10-12 lat),

II – młodzież gimnazjalna (13-15 lat),
III – młodzież ponadgimnazjalna (16-19 lat),
IV – pozostali – kategoria „dorośli” (20 lat i więcej).
6. W każdej kategorii (literackiej i wiekowej) będą przyznane nagrody rzeczowe lub finansowe za trzy kolejne miejsca oraz mogą być przyznane wyróżnienia.
7. Główną Nagrodą Konkursu w obu kategoriach będzie przyznanie najlepszym twórcom w obu kategoriach – “Złotego Pióra” Prezesa Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan.
8. Ostateczny podział nagród należy do decyzji Jury Konkursu.
9. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej.
10. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 9 maja 2009 r. (sobota) o godz. 17.00, w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. W przypadku zmiany terminu wręczenia nagród, wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie bądź za pośrednictwem internetu.

IV. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie pracy w konkursie jest równoznaczne ze zgodą opiekunów prawnych uczestnika i uczestników na publikację prac.
2. Wytypowane przez Jury wiersze i opowiadania będą publikowane na łamach wydawnictw (“Podhalanin”, “Dziennik Zachodni”, “Nasz Dziennik”), w innych mediach i na stronie internetowej Oddziału Górali żywieckich ZP oraz Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Grojcowianie” (www.grojcowianie.org) w celu promocji uzdolnionych twórców i przede wszystkim w wydawnictwie książkowym zawierającym wszystkie nadsyłane na konkurs prace.
3. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do wyróżnionych i nagrodzonych utworów zastrzegają sobie prawo do ich prezentacji i publikacji, bez honorarium za prawa autorskie, na stronach internetowych, w mediach, w wydawnictwie książkowym, w celu promocji uzdolnionych twórców.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

5. Prace należy wysyłać na adres:

Oddział Górali Żywieckich
Związku Podhalan
Adam Banaś
ul. Ujsolska 35
34-370 Rajcza
tel. (0-33) 8643-120 (praca)
lub (0-33) 8643-619 (dom)
kom. (+48) 605 243 562
adambanas@poczta.onet.pl
z dopiskiem: „Konkurs literacki”

Komisarz konkursu: Maria Fiedor
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:
(+48) 790 462 713 (Maria Fiedor) lub
(+48) 695 759 388 (Andrzej Wójcik)

Źródło: www.grojcowianie.org

TESTTT