Nowa nagroda Małopolski. Nagroda prof. Reinfussa dla zachowania kultur lokalnych

Profesor Roman Reinfuss, fot. arch STL

Profesor Roman Reinfuss, fot. arch STL

Wicemarszałek Leszek Zegzda oraz przedstawiciele małopolskich instytucji kulturalnych zaprezentowali ideę nowej Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce.

Podczas spotkania, które odbyło się 18 sierpnia w Muzeum Etnograficznym w Krakowie zgromadzeni zapoznali się z sylwetką profesora Romana Reinfussa – wybitnego etnografa i badacza sztuki ludowej, autora – m.in. – znakomitych prac poświęconych kulturze łemkowskiej.

– Małopolska jest mocno zakorzeniona w tradycji lokalnej. Do tej pory brakowało jednak nagrody, która by promowała kulturę lokalną i przyczyniała się do zachowania lokalnej tożsamości kulturowej. Postać profesora Reinfussa, wybitnego Małopolanina i miłośnika kultur lokalnych, powinna być szerzej znana; chcemy wokół tej postaci i tej nagrody budować jak najlepszą aurę dla ambitnych projektów kulturalnych – mówił Wicemarszałek Leszek Zegzda.

Ustanowienie Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa ma na celu wyróżnienie osób zasłużonych dla rozwoju regionalizmów w Małopolsce, budowania poczucia wartości Małych Ojczyzn i zachowania tożsamości kulturowej Małopolski. Nagroda ma również przypominać o osiągnięciach prof. Romana Reinfussa, który wniósł ogromny wkład w rozwój studiów etnograficznych w powojennej Polsce i zainicjował planowe badania terenowe nad całokształtem polskiej sztuki ludowej dawnej i współczesnej, obejmujące cały obszar kraju.

Działalność naukowa prof. Romana Reinfussa (1910-1998) koncentrowała się wokół dwóch obszarów – kultury ludowej mieszkańców Karpat i jej powiązań z krajami bałkańskimi oraz sztuki ludowej w Polsce i krajach sąsiadujących. Materiały zebrane przez prof. Reinfussa w latach 30. XX wieku na Łemkowszczyźnie, a także wśród Bojków, Rusinów Szlachtowskich, a częściowo również Hucułów nabrały bezcennej wartości po akcjach przesiedleńczych Łemków i Bojków, i po zmianie granicy państwowej. Prof. Reinfuss żywo interesował się również kulturą poszczególnych grup górali polskich, a także problemami stosunków pomiędzy góralami a ludnością nizinną.

Zgodnie z projektem regulaminu, Nagroda przyznawana ma być za całokształt dokonań, jak również za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski, w następujących zakresach:

– ochrona dóbr materialnej kultury lokalnej, w tym sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego,

– ochrona dóbr niematerialnej kultury lokalnej, w szczególności ochrona wartości tradycji, folkloru, technologii, historycznych i tradycyjnych nazw, gwary, „ginących zawodów”, w tym upowszechnianie wiedzy o zawodach, które już wyginęły oraz upowszechnianie wiedzy o wartości i znaczeniach lokalnego dziedzictwa kulturowego m. in. porzez organizowanie wystaw, koncertów, festiwali, konkursów oraz innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych.

Nagrodę przyznawać będzie Województwo Małopolskie corocznie w trzech kategoriach, każdą w wysokości 10.000 zł, (suma nagród w danym roku wyniesie 30.000 zł) za:

1) całokształt działalności w dziedzinie ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – dla osób, które swoją postawą życiową wzbogacają i współtworzą tożsamość lokalnej społeczności

2) wydarzenia upowszechniające wiedzę o wartości i znaczeniu dziedzictwa kulturowego lokalnego – dla osób, które wniosły istotne dla świadomości społeczności lokalnych elementy w zakresie ich historycznej i współczesnej tożsamości

3) oraz dla instytucji, organizacji społeczno-kulturalnych i grup osób działających na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

W skład kapituły Nagrody wejdą Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, przedstawiciel departamentu właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, dwóch Radnych Województwa Małopolskiego, w tym reprezentant Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz przedstawiciele: Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i zamek Lipowiec, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Związku Podhalan i Fundacji Sądeckiej oraz na okres jednego roku, laureaci nagrody z poprzedniej edycji.

Zgłoszenia do Nagrody mogą być składane przez członków Kapituły Nagrody oraz przez instytucje i organizacje pozarządowe m. in. stowarzyszenia, fundacje realizujące zadania statutowe w szczególności w sektorze kultury, oświaty, ochrony i opieki nad zabytkami, instytucje kultury oraz szkoły, uczelnie wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, organy gminy, powiatu, województwa oraz przez jednostki organizacyjne administracji publicznej.

Inicjatorzy zrobią wszystko, by nagroda mogła zostać przyznana po raz pierwszy w 100. rocznicę urodzin profesora, przypadającą 27 maja 2010 r.

Źródło: www.malopolskie.pl

TESTTT