Janów. XVII Konkurs na tkaninę dwuosnowową

Dywan dwuosnowowy, wyk.Ludgarda Sieńko, Janów, fot. Archiwum STL

Dywan dwuosnowowy, wyk.Ludgarda Sieńko, Janów
fot. Archiwum STL

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Janowie już po raz XVII ogłasza konkurs na tkaninę dwuosnowową. Konkurs cyklicznie organizowany od 1993 r. obejmuje swym zasięgiem teren Polski północno-wschodniej. Tematem tegorocznej edycji konkursu są pory roku. Przyjmowanie zgłoszeń do dnia 30 kwietnia 2009.

Janowski ośrodek tkacki jest jedynym w Polsce miejscem, gdzie kultywowane są tradycje tkactwa dwuosnowowego.

Przez gmine przebiega Szlak tradycji rękodzieła ludowego Podlasia, na którym znajdują się aktywne pracownie tkackie, w GOK, SiT w Janowie funkcjonuje Izba Tkactwa Regionalnego prowadząca działalność wystawienniczą, prowadzona jest również nauka tkania.

Od 1993 r. cyklicznie organizowany jest tu konkurs na tkaninę dwuosnowową obejmujący swym zasięgiem teren Polski północno-wschodniej. Jego głównym założeniem jest podtrzymywanie regionalnych tradycji tkackich, tworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej, upowszechnianie i promocja tkaniny dwuosnowowej.

Regulamin XVII Konkursu na tkaninę dwuosnowową w Janowie

I. Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Janowie

Współorganizatorzy:

Muzeum Podlaskie w BIałymstoku
Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział w Białymstoku
Fundacja "Cepelia" Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie

II. Cele konkursu:

– podtrzymywanie regionalnej tradycji tkania dywanów dwuosnowowych
– tworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej
– upowszechnianie wartości artystycznych tkaniny dwuosnowowej
– edukacja kulturalna
– promocja sztuki i rękodzieła ludowego
– promocja tkacywa w ramach realizacji programu zachowania ginących zwodów w regionie północno-wschodniej Polski

III. Temat konkursu:

Pory roku

IV. Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział tkaczki ludowe (również nie należące do STL) z województwa podlaskiego i województw ościennych.

2. Każdy uczestnik konkursu może przedłożyć do oceny dowolną ilość tkanin nowych, które nie brały dotychczas udziału w innych konkursach.

3. Do oceny w tegorocznej edycji konkursu przyjmowane będą wyłącznie tkaniny tematyczne zgodne z w/w tematem, wykonane z przędzy wełnioanej na ręcznych krosnach, techniką dwuosnowową.

4. Przynajmniej jedna ze zgłoszonych prac powinna w miarę możliowści zachować tradycyjne wymiary – nie mniejsze niż 150 cm x 200 cm, wymiary pozostałych tkanin nie mogą być mniejsze niż 80 cm x 200 cm.

5. Do oceny dopuszczone będą wyłącznie tkaniny wykonane w 2009 r.
Warunkiem udziału w konkursie jest wetkanie roku wykonania pracy.
Nie będą przyjmowane prace nie posiadające wetkanego roku wykonania, a także te, w których został on umieszczony inną techniką niż dwuosnowowa.
Zaleca się również, aby na tkaninach były umieszczone monogramy autora.

6. Prace konkursowe muszą być zaopatrzone w metryczki przymocowane trwale na odwrocie, w dolnej częsci tkaniny, zawierające informacje o tkaninie i jej autorze:
nazwisko i imię wykonawcy, adres, tytuł i wymiary pracy. Zaleca się również przyszycie na odwrocie tkaniny przy jej górnej krawędzi "kieszeni" na listwę do powieszenia pracy na wystawie.

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie do dnia 30 kwietnia 2009 r. zgłoszenia wg. załączonego wzoru na adres:
Gminny Ośrodek Kulturz, Sportu i Turzstzki w Janowie
ul. Białostocka 14 A
16-130 Janów

8. Prace będą przyjmowane w Gminny Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie do dn. 15 października 2009 r.

9. Tkaniny wysłane pocztą powinny być prawidłowo zabezpieczone w celu uniknięcia zniszczenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie przesyłki w czasie transportu.

V. Ocena i nagrody

1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu.

2. Ocenie podlegać będzie:

– wartość artystyczna tkanin
– jakość wykonania
– walory kolorystyczne
– kompozycja tkanin

3. Komisja przyzna nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów konkursu oraz ewentualnych sponsorów. Werdykt konisji jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

4. Komisja powołana przez organizatora zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w konkursie prac niskim poziomie artystycznym i technicznym oraz nie spełniających
warunków określonych w regulaminie, a także wyboru prac na wystawę.

VI. Podsumowanie konkursu:

1. podsumowanie konkursu i wręczenie nagród planowane jest w listopadzie 2009 r.
O dokładnym terminie podsumowania konkursu i otwarcia wystawy uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatora w terminie późniejszym.

2. Tkaniny zgłoszone do konkursu będą prezentowane na wystawie w Izbie Tkactwa Regionalnego w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie.

VII. Postanowienia końcowe:

1. Koszt dostarczenia i odbioru prac konkursowych oraz przyjazdu na imprezę podsumowującą ponoszą osobiście uczestnicy konkursu.

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.

3. Wszelkich informacji udziela Komisarz Konkursu – Justyna Grabowicz, dyr. GOKSiT w Janowie, ul. Białostocka 14A,
16-130 Janów, tel/fax. 085 721 61 42

Źródło: organizator

TESTTT