Hajnówka. Międzynarodowa konferencja dotycząca gwar na Podlasiu

Związek Ukraińców Podlasia oraz Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia są organizatorami międzynarodowej konferencji pt. „Gwary pogranicza polsko-ukraińsko-białoruskiego pomostem w dialogu międzykulturowym”.

Czas: 15 grudnia 2008 r.
Miejsce: Hajnowski Dom Kultury
Hajnówka, ul. T. Sołoniewicza 4

PROGRAM KONFERENCJI:

09.00 – 09.20 Otwarcie konferencji (występ zespołu, przywitanie gości, wystąpienia gości);
09.20 – 09.35 „Dialog międzykulturowy jako płaszczyzna konstruowania społeczeństwa pluralistycznego na pograniczu” – prof. dr hab. Andrzej Sadowski, Katedra Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku;

09.35 – 11.05 I panel dyskusyjny pod hasłem „Gwary pogranicza w dialogu międzykulturowym”;

„Ukraińskie gwary podlaskie: historia badań i najważniejsze cechy systemowe” prof. dr hab. Michał Łesiów Zakład Filologii Ukraińskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej, UMCS w Lublinie;
„Status gwar podlaskich (międzyrzecza Włodawki i Narwi)” prof. dr hab. Hryhorij Arkuszyn, Wydział Filologii, Wołyński Uniwersytet Państwowy im. Łesi Ukrainki w Łucku;
„Wykorzystanie gwar ukraińskich Podlasia w twórczości literackiej” prof. dr hab. Bazyli Białokozowicz, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

11.05 – 11.30 Dyskusja;
11.30 – 13.00 Przerwa kawowa;

II panel dyskusyjny pod hasłem „Gwary pogranicza a tożsamość mieszkańców”;

„Zagadnienie przynależności etniczno-językowej prawosławnych mieszkańców powiatu hajnowskiego na Białostocczyźnie” dr hab. Michał Sajewicz, Zakład Białorutenistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej, UMCS w Lublinie;
„Miejscowości o dwóch nazwach południowej Białostocczyzny” prof. dr hab. Michał Kondratiuk, Katedra Filologii Białoruskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet w Białymstoku;

13.00 – 13.15 „Muzyka instrumentalna dorocznego cyklu pracy na Białostocczyźnie” prof. dr hab. Ihor Macijewski, Instytut Sztuk Rosyjskiej Akademii Nauk, St. Petersburg;

13.15 – 13.40 Dyskusja;
13.40 – 14.40 Przerwa kawowa;

14.40 – 15.40 Podsumowanie projektu „Howorymo po swojomu” (wręczenie nagród);
15.40 – Premiera filmu dokumentalnego zrealizowanego przez uczniów w ramach projektu;
Prezentacja w wykonaniu uczniów wyników projektu związanego z „dziedzictwem kulinarnym”; Regionalny poczęstunek.

Głównym celem konferencji jest dyskusja nad aktualną sytuacją gwar między Bugiem a Narwią. Konferencja ma dostarczyć rzetelnej wiedzy na temat związków gwary z osadnictwem, jej obecnej kondycji i potencjalnych zagrożeń. Jest skierowana do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli lokalnych samorządów, instytucji oświatowych, naukowych, kulturalnych i religijnych oraz organizacji pozarządowych. Liczymy, że wnioski z otwartej, wspólnej debaty przyczynią się do wypracowania kierunków działań które powstrzymają proces odwracania się od własnego języka.
Wynikiem konferencji będzie publikacja pełnych tekstów referatów wraz z płytą DVD zawierającą dokumentację gwar z regionu Północnego Podlasia.

Prosimy o telefoniczne (tel. 0 602 430 772) lub mailowe (sdp@podlasie.org) potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 10 grudnia 2008 r.

W imieniu organizatorów Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Mirosław Stepaniuk

Szczegóły: www.nadbuhom.free.ngo.pl

TESTTT