Biała Podlaska. Konferencja „Cmentarze jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego”

Celem konferencji jest możliwie szerokie spojrzenie naukowe na problematykę wyznaniową pogranicza polsko-wschodnosłowiańskiego z perspektywy teologicznej, językoznawczej, literaturoznawczej, kulturoznawczej, historycznej, konserwatorskiej oraz regionalnej.

Organizatorzy żywią nadzieję, że konferencja przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów oraz wymiany doświadczeń między środowiskami naukowymi, religijnymi oraz samorządowymi z Polski, Ukrainy i Białorusi zaangażowanymi w ochronę dziedzictwa kulturowego pogranicza.

Tematyka konferencji została ujęta w postaci następujących bloków tematycznych:

– Ryt pogrzebowy w Cerkwi Prawosławnej i Kościele Rzymskokatolickim
– Rola modlitwy za zmarłych w Cerkwi Prawosławnej i Kościele Rzymskokatolickim
– Raport o stanie zachowania cmentarzy prawosławnych, rzymskokatolickich i greckokatolickich na obszarze wschodniej Polski ze szczególnym uwzględnieniem wschodniej Lubelszczyzny
– Język inskrypcji nagrobnych jako odzwierciedlenie pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego
– Cmentarze pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świadomości młodzieży (stereotypy).

PROGRAM KONFERENCJI

Miejsce obrad: Podlaskie Centrum Kultury Prawosławnej
ul. Żytnia 14, Biała Podlaska
Biała Podlaska, 23-24 kwietnia 2009 r.

23 kwietnia (czwartek)

godz. 10.00 – 10.45

Panachyda – modlitwa za zmarłych

Obrady
(Przewodniczący: prof. dr hab. Leonarda Dacewicz, prof. dr hab. Hryhorij Arkuszyn)

godz. 10.45 – 12.15

Prof. dr hab. Feliks Czyżewski (UMCS, Lublin) Projekt badawczy “Strukturalnosemantyczny
opis nekropolii prawosławnych Lubelszczyzny: cele, przedmiot badania, wyniki.

Prof. Lubow Frolak (UMCS, Lublin – Donieck) Nekropolie w opisie semiotycznym i
lingwistycznym – stan i postulaty (na przykładzie pogranicza polsko-wschodniosłowianskiego)

Ks. Marcin Gościk (Biała Podlaska) Śmierć w pojmowaniu Ojców Kościoła,

Prof. dr hab. Hryhorij Arkushyn (Wołyński Uniwersytet Państwowy, Łuck) Варіанти
власних імен на надгробних написах м. Луцька

Prof. dr hab. Michał Łesiów (UMCS, Lublin) Українські поховальні пісні та
голосіння

Prof. dr hab. Halina Karaś (Uniwersytet Warszawski) Uwagi o polskich inskrypcjach
nagrobnych na cmentarzach Litwy (Wileńszczyzna, Kowieńszczyzna, obszar jezioroskoignaliński)

Obrady (Przewodniczący: prof. dr hab. Halina Karaś, prof. dr hab. Michał Łesiów)

godz. 12.45 – 14.00

Ks. ihumen Andrzej Borkowski (Lublin) Wspomnienie zmarłych w Ŝyciu liturgicznym
Kościoła prawosławnego

Mgr Marzena Gałecka, (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie)
Prawna ochrona cmentarzy prawosławnych i greckokatolickich na obszarze
woj. Lubelskiego

Mgr Krzysztof Gorczyca (Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Lublin), Program
„Cmentarze Pogranicza.”- czynna ochrona zabytkowych nekropolii prawosławnych na
Lubelszczyźnie 2005-2008: efekty, wnioski, postulaty

Dr Ewa Bryła (Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki oraz Stowarzyszenie
Dziedzictwo Mniejszości Karpackich), Wielokulturowość w gminie Tyrawa Wołoska z
omówieniem stanu cmentarzy wyznaniowych

Szymon Modrzejewski (Stowarzyszenie Magurycz, Nowica), Cmentarze pełne są ludzi,
bez których świat nie mógłby istnieć” – rzut oka na 22 lata społecznej działalności
Stowarzyszenia Magurycz na rzecz ochrony sztuk sepulkralnej południowo-wschodniej Polski.
oraz Kamienie są lekkie, czyli jak pracować na cmentarzu

Obrady (Przewodniczący: prof. dr hab. Lubow Frolak, dr Witold Bobryk)

godz. 15.30 – 16.45

Ks. Jan Łukaszuk (Chełm) Troska o ciało zmarłego – obrządek pogrzebowy w tradycji
prawosławnej

Mgr Anna Łukuć (UMCS, EKPiUU, Lublin) Cmentarze w parafii rzymskokatolickiej
Taolin na Grodzieńszczyźnie jako przykład występowania na terenie pogranicza polskobiałoruskiego
różnych wyznań i języków oraz stan zachowanych nekropolii, Sopoćkinie

Mgr Dorota Wójcik (UMCS, EKPiUU, Lublin) Nekropolie na Górze Chełmskiej

Mgr Uładzimir Ausejczyk (Połocki Uniwersytet Państwowy) Могілкі праваслаўна-
каталіцкага памежжа ў паўночнай Беларусі

Mgr Joanna Zętar (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin) Katalog
dziedzictwa wielokulturowego cmentarzy Lubelszczyzny w portalu edukacyjnym Ośrodka
„Brama Grodzka – Teatr NN” www.pamiecmiejsca.tnn.pl


Sekcja Studencka (Sala dolna)

Obrady (Przewodniczą: dr Marcin Kojder, Monika Koziołek)

godz. 15.30 – 16.45

Monika Bojarczuk (Slawistyka, Kolegium Licencjacie UMCS w Białej Podlaskiej) Ryt
pogrzebowy w Cerkwi Prawosławnej i Kościele Rzymskokatolickim, Biała Podlaska

Monika Koziołek (Kulturoznawstwo, UMCS – Lublin), Komunikat o stanie zachowania
cmentarzy w Zamościu

Renata Chrzan (Filologia Rosyjska, Uniwersytet Wrocławski), Różnice w modlitwie za
zmarłych w religiach prawosławnej i rzymskokatolickiej

Dariusz Figura (Filologia Ukraińska, UMCS – Lublin) Cmentarz w internecie? Historia
cmentarza w Hańsku oraz wpływ jej opublikowania w internecie na świadomość młodzieży

Agnieszka Szokaluk (Kulturoznawstwo, UMCS – Lublin) Cmentarze obrządków
wschodnich województwa lubelskiego – zróŜnicowanie regionalne stanu zachowania i form
artystycznych

Panel dyskusyjny

Cmentarze pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świadomości młodzieży
(stereotypy)
(Przewodniczący: dr Maria Borciuch, dr Marek Olejnik)

godz. 16.45 -17.30

Uczestniczą między innymi: Myroslava Yushchenko (Ukraina), dr Maria Borciuch
(UMCS, Lublin), dr Mateusz Jastrzębski (UMCS, Lublin), dr Marek Olejnik (UMCS, Lublin)
oraz studenci.

24 kwietnia (piątek)

Obrady (Przewodniczący: dr Irena Matus, ks. Marcin Gościk)

godz. 10.00 – 11.30

Dr Renata Marciniak (Uniwersytet Łódzki) Inskrypcje nagrobne cmentarza
prawosławnego w Łowiczu jakowo komunikat językowy

Mgr Sławomir Kowal (UMCS, EKPiUU, Lublin) Nazwy osobowe w inskrypcjach
nagrobnych z cmentarza prawosławnego w Kaplonosach

Dr Witold Bobryk (Akademia Podlaska w Siedlcach) Spór o cmentarz w Holi

Dr Mariusz Koper (KUL, Lublin) Historia i współczesność kilku cmentarzy
greckokatolickich południowo-wschodniej Lubelszczyzny

Mgr Alina Burysh (UMCS, EKPiUU, Lublin) Imiona Żeńskie (kobiet) w inskrypcjach
nagrobnych cmentarza w Drohobyczu (na przykładzie pracy R. Pastucha Drohobyckij nekropol)

Dr Krzysztof Latawiec (UMCS, Lublin), Katarzyna Czerlunczakiewicz (Towarzystwo
Opieki nad Zabytkami, Lublin) Cmentarz prawosławny w Lublinie. Stan zachowania

Dr Agnieszka Dudek-Szumigaj (UMCS, Lublin) Określenia śmierci i umierania w
świetle inskrypcji nagrobnych nekropolii prawosławnych Lubelszczyzny

Obrady (przewodniczący: dr Renata Marciniak, dr Mariusz Koper)

godz. 12.00 – 14.00

Dr Irena Matus (Uniwersytet w Białymstoku) Zwyczaje pogrzebowe na północnym
Podlasiu

Dr Beata Walęciuk-Dejneka (Akademia Podlaska w Siedlcach) Pogrzebowe "menu" –
symboliczny wymiar uczty w polskim (słowiańskim) folklorze tradycyjnym.

Dr Nikolay Papuchiev (UMCS, Lublin) Nekropolie w Bułgarii z perspektywy folklorysty
(komunikat)

Mgr Oleksiy Nahornyuk (Instytut badań nad Wołyniem przy Muzeum Krajoznawczym
w Równem) Starożytności cmentarne na Polesiu Ukraińskim

Mgr Grażyna Charytoniuk-Michiej (Uniwersytet w Białymstoku) Dziady a radaunica
w obrzędach białoruskich

Mgr Marta Graban-Butryn (UMCS, EKPiUU, Lublin) Gry i zabawy przy zmarłym
jako element obrzędowości pogrzebowej Łemków

Mgr Agnieszka Caban (UMCS, EKPiUU, Lublin) Tradycje pochówków w społeczności
romskiej na terenie Lubelszczyzny. Groby romskie

Mgr Igor Demjaniuk (UMCS, EKPiUU, Lublin), Zabytkowe grobowce na terenie
Białorusi Zachodniej

Organizatorzy:

Dyrekcja Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie
Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS w Lublinie
Dyrekcja Kolegium Licencjackiego UMCS w Białej Podlaskiej
Zarząd Koła Studentów Slawistyki Kolegium Licencjackiego UMCS w Białej Podlaskiej oraz
Zarząd Koła Naukowego Studentów Filologii Ukraińskiej UMCS w Lublinie

Konferencja pod honorowym patronatem JE Abla Arcybiskupa Prawosławnej
Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz Starosty Bialskiego Tadeusza Łazowskiego

TESTTT