Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona“

Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona“, która odbędzie się w Lublinie w dniach 25 – 26 października 2012.

W związku z ratyfikacją przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, powstała potrzeba omówienia warunków jej implantacji na grunt polski.

Planowana lubelska konferencja miałaby zatem na celu przedstawienie generalnych problemów związanych z rozumieniem zakresu i sposobów funkcjonowania ochrony dziedzictwa niematerialnego w warunkach polskich – także poprzez włączenie środowiska naukowego w realizację tego zadania oraz prezentacje wstępnych propozycji wpisów konkretnych faktów kulturowych na odpowiednie listy reprezentatywne.

Konferencję traktujemy jako spotkanie interdycyplinarne, dlatego zaproszenie kierujemy do etnologów, antropologów, folklorystów, etnomuzykologów, kulturoznawców, socjologów, pedagogów, prawników czy politologów oraz wszystkich badaczy, którzy w swojej pracy zajmują się problematyką niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Proponujemy następujące szczegółowe zakresy tematyczne konferencji:

1. Źródła

Zakres pojęciowy niematerialnego dziedzictwa kulturowego – w odniesieniu do terminologii oraz podstawowych sektorów dziedzictwa.
Język jako nośnik dziedzictwa kulturowego.
Zwyczaje, rytuały i obrzędy jako elementy składowe dziedzictwa kulturowego.
Taniec, teatr, muzyka itp. czyli sztuki widowiskowe jako elementy dziedzictwa kulturowego.
Wiedza tradycyjna jako składnik dziedzictwa kulturowego.
Umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym jako element dziedzictwa kulturowego.
Charakterystyka stanu dotychczas opracowanych baz danych i archiwów niematerialnego dziedzictwa kultury.

2. Wartości

Niematerialne dziedzictwo kulturowe a system wartości.
Tożsamościowe aspekty niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Kultura tradycyjna w relacji do innych sektorów dziedzictwa niematerialnego.
Wartości regionalne a narodowe i ponadnarodowe niematerialnego dziedzictwa kultury.
Wymiar religijny niematerialnego dziedzictwa kultury.
Treści niematerialnego dziedzictwa kultury: semantyka, funkcje i światopogląd.

3. Ochrona

Uwarunkowania prawno-organizacyjne niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce.
Ochrona dziedzictwa niematerialnego w Europie i na świecie – wzory dobrych praktyk.
Merytoryczne kryteria wyboru faktów kulturowych na listy dziedzictwa niematerialnego.
Prezentacja konkretnych, umotywowanych propozycji wpisów na krajową, międzynarodową i regionalną listę niematerialnego dziedzictwa kultury.
Instytucje państwowe i organizacje pozarządowe i ich rola w dokumentowaniu, badaniu, zabezpieczaniu i promowaniu niematerialnego dziedzictwa kultury.
Rola samorządów w zachowaniu, wzmacnianiu i transmisji niematerialnego dziedzictwa kultury.
Edukacja jako forma utrwalania i transmisji niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Różnorakie zagrożenia związane z realizacją ochrony dziedzictwa niematerialnego.
Teksty wystąpień będą publikowane w recenzowanym tomie pokonferencyjnym.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 150 zł, która będzie obejmowała koszty organizacyjne (2 obiady i 1 kolacja) w dniach 24-26 października.

Proponujemy pomoc w rezerwacji hotelu, o czym będziemy informowali w dalszej korespondencji.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wyboru spośród nadesłanych propozycji referatów. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji otrzymają Państwo do 5 lipca 2012.

Na wypełnione formularze zgłoszeń z propozycjami wystąpień oraz tezami referatów czekamy do 25 czerwca 2012 r. pod adresami: K_Smyk@wp.pl lub: dr Katarzyna Smyk, Instytut Kulturoznawstwa UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin.

* * *

Integralną częścią Konferencji będą Warsztaty dla ekspertów organizacji pozarządowych, instytucji kultury i przedstawicieli samorządów w sprawie Konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku (kontynuacja warsztatów warszawskich z 18 VI 2012, szczegóły tutaj).

wiecej.gif Informacja oraz Karta zgłoszenia

TESTTT