Konkurs na materiały edukacyjne dla szkół

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza konkurs na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół dotyczących zagadnień dziedzictwa kulturowego. Konkurs skierowany jest do nauczycieli, edukatorów, studentów i rodziców, czyli wszystkich tych, którzy znają podstawy programowe, mają wiedzę na temat dziedzictwa i chcą się nią podzielić.

Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do 30 października 2020 r. Na laureatów czekają nagrody pieniężne.

Konkurs jest organizowany w ramach realizacji „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022”.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie materiałów edukacyjnych przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli, edukatorów lub opiekunów w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas zajęć dydaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także w liceach, technikach, szkołach branżowych i policealnych.

Konkurs ma na celu zwiększenie efektywności systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i jego wartości, a także kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla integralnego rozwoju człowieka poprzez tworzenie użytecznych i zgodnych z dobrymi praktykami nowoczesnej edukacji materiałów dydaktycznych.

Dzięki tej inicjatywie mamy szansę pozyskać prace, które przybliżą najbliższe środowisko kulturowe i specyfikę historyczną poszczególnych regionów Polski, a także wzmocnią integrację międzypokoleniową i wspólnotę lokalną. – tłumaczy Beata Bauer Kierownik Działu Kształcenia o Dziedzictwie w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

Prace konkursowe powinny zawierać scenariusz lekcji wraz z dodatkowymi materiałami dydaktycznymi. Każdy scenariusz powinien być sporządzony według konkretnego schematu zawierającego informacje na temat m.in.: grupy wiekowej, do której jest skierowany; przedmiotu, którego dotyczy; tematu zajęć; przewidywanego czasu trwania lekcji; wykorzystanych w scenariuszu metod nauczania, środków dydaktycznych i pomocy multimedialnych np.: gry dydaktyczne, zadania, karty pracy, fiszki, prezentacje multimedialne, filmy, animacje, podcasty etc.

Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną do 30 października 2020 r. na adres mailowy edu@nid.pl lub jeśli przygotowane materiały dydaktyczne wymagają prezentacji w innej formie (np. puzzle, gry planszowe, formy przestrzenne, makiety), prace należy dostarczyć wraz ze scenariuszem na adres siedziby Narodowego Instytutu Dziedzictwa (ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa).

Spośród prac konkursowych jury wybierze maksymalnie 10 najlepszych scenariuszy lekcji – każdej zwycięskiej pracy zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł.

Nagrodzone scenariusze lekcji pojawią się na NID | Edukacja w zakładce materiały edukacyjne.

www.edu.nid.pl

* Zdjęcie główne: W pracowni garncarskiej Piotra Skiby