Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Konferencja „Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego” ma na celu przedstawienie generalnych problemów związanych z rozpoznaniem funkcji festiwali, przeglądów i konkursów w aspekcie zapisów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku.

Festiwale, przeglądy i konkursy – w pełnej ich różnorodności – czynimy przestrzenią naszych zainteresowań naukowych, definiując je jako miejsce wymiany treści kulturowych i jako warunek zrównoważonego rozwoju poprzez wzajemne edukowanie się, inspirowanie oraz nieustanne uczenie się tolerancji, poszanowania dla wszelkich przejawów kultur lokalnych i regionalnych, etnicznych i narodowych, środowiskowych i subkulturowych.

Konferencja jest włączona w program odbywającego się w UMCS 27. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”

Organizatorzy:

Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy współudziale Towarzystwa Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej.

Patronat Honorowy Konferencji:
Prezydent Miasta Lublin
Krzysztof Żuk

Konferencję patronatem objęli także: Polski Komitet do spraw UNESCO, Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy MKiDN, Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej (IOV) Sekcja Polska, Stowarzyszenie Twórców Ludowych Zarząd Główny.

Patronat medialny: KulturaLudowa.pl, muzykatradycyjna.pl, „Pismo Folkowe” i „Twórczość Ludowa”.

Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego
7–8 grudnia 2017 r.
Wydział Humanistyczny UMCS
Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Do pobrania: