Niematerialne dziedzictwo kulturowe: zakresy – identyfikacja – zagrożenia

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją dotyczącą niematerialnego
dziedzictwa kulturowego w Polsce i jego ochroną. Publikacja jest
dostępna on-line na naszej stronie.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona
pod redakcją Jana Adamowskiego i Katarzyny Smyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Lublin–Warszawa 2015

Tom „Niematerialne dziedzictwo kulturowe: zakresy – identyfikacja – zagrożenia“ stanowi kontynuację tomu „Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona“, wydanego w 2013 roku przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Narodowy Instytut Dziedzictwa. Zapoczątkowano tym samym serię wydawniczą Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona, powołaną przez Radę ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, działającą przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ma ona na celu włączenie problematyki ochrony dziedzictwa niematerialnego i idei Konwencji UNESCO z 2003 roku w obieg naukowy, praktykę edukacyjną i dokumentacyjną oraz świadomość społeczną.

Zgromadzone w niniejszym tomie artykuły dodają do wcześniej proponowanych zakresów nowe płaszczyzny refleksji teoretycznej i propozycje praktycznych wdrożeń, co znalazło odzwierciedlenie w układzie tomu. Są to mianowicie: szanse i zagrożenia związane z dziedzictwem niematerialnym; instytucje kultury a zachowanie dziedzictwa niematerialnego; różnie rozumiane rekonstrukcje jako metoda ochrony dziedzictwa oraz obrzędowość i religijność jako nośniki dziedzictwa niematerialnego.

W przygotowaniu: 
Tom III
Narracja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa
kulturowego, red. Agnieszka Przybyła-Dumin, Chorzów–Lublin–Warszawa.

publikacja_ndzk_II.jpg

Kliknij aby obejrzeć