Laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej

Nagroda im. Oskara Kolberga
„Za zasługi dla kultury ludowej

Nagroda im. Oskara Kolberga przy­zna­wa­na od 1974 r.
ho­no­ru­je ca­ło­kształt dzia­łal­no­ści
w dzie­dzi­nie kul­tu­ry lu­do­wej, wy­róż­nia wy­bit­ne osią­gnię­cia
twór­ców lu­do­wych, na­ukow­ców, ba­da­czy i po­pu­la­ry­za­to­rów
oraz osób, in­sty­tu­cji i or­ga­ni­za­cji wspie­ra­ją­cych kul­tu­rę
lu­do­wą na całym ob­sza­rze Pol­ski i poza gra­ni­ca­mi kraju.

Kon­kurs
jest ogła­sza­ny przez Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa
Na­ro­do­we­go. Pod­mio­tem re­ali­zu­ją­cym pro­ce­du­rę kon­kur­so­wą
w imie­niu Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go jest
Mu­zeum im. Oska­ra Kol­ber­ga w Przy­su­sze, Od­dział Mu­zeum Wsi
Ra­dom­skiej w Ra­do­miu, we współ­pra­cy z  Na­ro­do­wym Cen­trum
Kul­tu­ry oraz Fun­da­cją „Ce­pe­lia” Pol­ska Sztu­ka i Rę­ko­dzie­ło.

Uro­czy­sta gala lau­re­atów od­bę­dzie się 1 paź­dzier­ni­ka 2010.

Laureaci XXXV edycji Nagrody im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" (2010 r. )

Wiktor Chrzanowski – malarz i rzeźbiarz ludowy z Torunia (Ziemia Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie)

Marianna Bienias – śpiewaczka i gawędziarka,
wykonawczyni plastyki dekoracyjnej
z Woli Koryckiej Górnej w pow. garwolińskim (woj. mazowieckie)

Rozalia Kastelik – wykonawczyni bibułkowych kwiatów,
bukietów, wianków i wieńców
z Bielska Białej (Żywieckie, woj. śląskie)

Marianna Staśkiewicz – poetka kurpiowska, koronkarka,
wykonawczyni plastyki obrzędowej z Kadzidła (Kurpie Zielone, woj. mazowieckie)

Kapela ludowa "TRZCINICOKI"
z Trzcinicy, gm. Jasło (Krośnieńskie, woj. podkarpackie)

Zespół Pieśni i Tańca "Blichowiacy" z Łowicza (Księstwo Łowickie, woj. łódzkie)

Zespół Regionalny "Mogilanie" z Mogilan (Krakowskie, woj. małopolskie)

Henryk Dumin – etnolog, badacz, popularyzator i animator kultury ludowej Dolnego Śląska, autor i realizator Programu Ochrony Tradycji Kultury Wsi.

Prof. dr Jan Stęszewski – muzykolog i etnomuzykolog,badacz folkloru polskiego, historii muzyki polskiej od XVII do XX w., metod muzykologii, jej interdyscyplinarności, kategorii narodowości w muzyce.

Nagroda honorowa

Amatorski Zespół Teatralny im. Józefa Pitoraka w Bukowinie Tatrzańskiej, Bukowiańskie Centrum Kultury – Dom Ludowy im. Fr. Ćwiżewicza, Bukowina Tatrzańska (Skalne Podhale, woj. małopolskie)