2014 – Rokiem Kolberga

W przyszłym roku obchodzić będziemy 200. rocznicę urodzin Oskara
Kolberga, folklorysty i etnografa, muzyka i kompozytora, badacza i
dokumentalisty.

W związku z tym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło nowy Program Kolberg
2014 – Promesa, który ma wspomóc organizacje różnorakich przedsiewzięć
związanych z kultura tradycyjną.

Oskar Kolberg (ur. 22 lutego 1814 w Przysusze,
zm. 3 czerwca 1890 w Krakowie) to wybitny folklorysta i etnograf, muzyk i kompozytor, badacz i dokumentalista,
wnikliwy obserwator życia codziennego oraz autor monumentalnego,
ponad 30-tomowego dzieła zatytułowanego Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce.

Program Kolberg
2014 – Promesa
ma na celu podkreślenie roli tradycji jako nieodzownego elementu
współczesności.

Ważne jest docenienie wysiłku badawczego i edytorskiego
Oskara Kolberga, jaki włożył on zarówno w dokumentowanie,
jak i
upowszechnianie wyników swoich badań, a także w nawiązywanie kontaktów
środowiskowych z innymi badaczami i współpracownikami.

Program ma
wesprzeć również te przedsięwzięcia, które w sposób jak najszerszy
przyczynią się do upowszechniania dorobku badaczy i dokumentalistów,
artystów i twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki, w sferze
zainteresowań których były i są społeczności wiejskie i
małomiasteczkowe, grupy regionalne i religijne, a także mniejszości
etniczne i narodowe.

Program powinien też przyczynić się do
upowszechnienia w społeczeństwie wiedzy o kulturze tradycyjnej oraz do
tworzenia warunków i atmosfery sprzyjającej ożywianiu aktywności
kulturalnej.

Program Kolberg 2014 – Promesa odwoływać się będzie do trzech sfer:

– przedsięwzięcia badawcze, dokumentacyjne, popularyzatorskie i
edukacyjne, realizowane we współpracy międzypokoleniowej i
międzyśrodowiskowej, których celem jest jak najgłębsze poznanie dorobku
kulturowego konkretnych społeczności poprzez kontakt z kontynuatorami
tzw. żywej tradycji;

– działania inspirowane szeroko rozumianą kulturą ludową i tradycyjną
wyrażające się w różnych dziedzinach sztuk: muzycznych, literackich,
plastycznych, scenicznych oraz projekty, które podejmują tematykę roli
tradycji w życiu społecznym uwzględniające próby krytycznego spojrzenia
na polską kulturę ludową i tradycyjną, przemyślenia jej statusu i
historycznych relacji między kulturą tradycyjną a tzw. wysoką;

– projekty wykorzystujące osiągnięcia najnowszych technologii, dzięki
którym dostęp do archiwów będzie możliwy za pośrednictwem Internetu oraz
projekty obejmujące działalność wydawniczą związaną z publikacjami o
istotnym walorze poznawczym i upowszechnieniowym dotyczącym tradycyjnej
kultury ludowej i jej transformacji.

Wnioski do Programu Kolberg 2014 – Promesa mogą składać
podmioty prawa polskiego (państwowe i samorządowe instytucje kultury,
organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie i
szkoły artystyczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą) na
specjalnym elektronicznym formularzu EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl). Formularz zostanie uruchomiony na przełomie sierpnia i września br.

Termin składania wniosków mija 30 września br.
Budżet Programu wynosi 2 000 000 zł.
Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Szczegóły dotyczące programu na stronach www.mkidn.gov.pl, www.imit.org.pl

TESTTT