Uroczystość wręczenia Nagród im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

Wiktor Chrzanowski-<br />laureat tegorocznej nagrody, fot. Krzysztof Butryn

Wiktor Chrzanowski –
laureat tegorocznej nagrody
fot. Krzysztof Butryn

Nagroda im. Oskara Kolberga przy­zna­wa­na od 1974 r.
ho­no­ru­je ca­ło­kształt dzia­łal­no­ści w dzie­dzi­nie kul­tu­ry lu­do­wej, wy­róż­nia wy­bit­ne osią­gnię­cia twór­ców lu­do­wych, na­ukow­ców, ba­da­czy i po­pu­la­ry­za­to­rów oraz osób, in­sty­tu­cji i or­ga­ni­za­cji wspie­ra­ją­cych kul­tu­rę lu­do­wą na całym ob­sza­rze Pol­ski i poza gra­ni­ca­mi kraju.

Kon­kurs jest ogła­sza­ny przez Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go. Pod­mio­tem re­ali­zu­ją­cym pro­ce­du­rę kon­kur­so­wą w imie­niu Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go jest Mu­zeum im. Oska­ra Kol­ber­ga w Przy­su­sze, Od­dział Mu­zeum Wsi Ra­dom­skiej w Ra­do­miu, we współ­pra­cy z Na­ro­do­wym Cen­trum Kul­tu­ry oraz Fun­da­cją „Ce­pe­lia” Pol­ska Sztu­ka i Rę­ko­dzie­ło.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 1 października (piątek) 2010 roku o godz. 13.30 w
Salach Redutowych Teatru Wielkiego (Plac Teatralny 1 w Warszawie) 

W programie uroczystośći: wystąpienie okolicznościowe, koncert laureatów oraz bankiet

Laureaci XXXV edycji Nagrody im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" (2010 r. )

Wiktor Chrzanowski – malarz i rzeźbiarz ludowy z Torunia (Ziemia Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie)

Marianna Bienias – śpiewaczka i gawędziarka,
wykonawczyni plastyki dekoracyjnej
z Woli Koryckiej Górnej w pow. garwolińskim (woj. mazowieckie)

Rozalia Kastelik – wykonawczyni bibułkowych kwiatów,
bukietów, wianków i wieńców
z Bielska Białej (Żywieckie, woj. śląskie)

Marianna Staśkiewicz – poetka kurpiowska, koronkarka,
wykonawczyni plastyki obrzędowej z Kadzidła (Kurpie Zielone, woj. mazowieckie)

Kapela ludowa "TRZCINICOKI"
z Trzcinicy, gm. Jasło (Krośnieńskie, woj. podkarpackie)

Zespół Pieśni i Tańca "Blichowiacy" z Łowicza (Księstwo Łowickie, woj. łódzkie)

Zespół Regionalny "Mogilanie" z Mogilan (Krakowskie, woj. małopolskie)

Henryk Dumin –
etnolog, badacz, popularyzator i animator kultury ludowej Dolnego
Śląska, autor i realizator Programu Ochrony Tradycji Kultury Wsi.

Prof. dr Jan Stęszewski –
muzykolog i etnomuzykolog,badacz folkloru polskiego, historii muzyki
polskiej od XVII do XX w., metod muzykologii, jej
interdyscyplinarności, kategorii narodowości w muzyce.

Nagroda honorowa

Amatorski Zespół Teatralny im. Józefa Pitoraka
w Bukowinie Tatrzańskiej, Bukowiańskie Centrum Kultury – Dom Ludowy im.
Fr. Ćwiżewicza, Bukowina Tatrzańska (Skalne Podhale, woj. małopolskie)

Patronat medialny KulturaLudowa.pl

TESTTT