Etnomuzykologia – podyplomowe studia w Warszawie

fot. Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

fot. Instytut Muzykologii
Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza animatorów i twórców kultury, nauczycieli szkół muzycznych i powszechnych, instruktorów zespołów ludowych i folklorystycznych, redaktorów muzycznych oraz wszystkich zainteresowanych muzyką etniczną na Podyplomowe Studia Etnomuzykologiczne.

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego w chwili obecnej skupia najliczniejsze środowisko etnomuzykologów w Polsce. Na stałe pracują tu: prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek, dr hab. prof. UW Piotr Dahlig, dr hab. prof. UW Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, dr Tomasz Nowak, mgr Dawid Martin.

Z Instytutem współpracują prof. dr hab. Anna Czekanowska-Kuklińska, dr Weronika Grozdew, mgr Jacek Jackowski. W tej placówce wykształciła się większość polskich etnomuzykologów znanych z instytucji nauki i kultury oraz publicystyki.

Dziś Instytut Muzykologii UW zaprasza wszystkich tych, którzy nie mieli możliwości kształcić się w zakresie etnomuzykologii na studiach stacjonarnych.

Czego nauczamy?

Szczególne miejsce w programie studiów zajmuje polski folklor muzyczny, uzupełniony wiedzą z zakresu dziejów polskiej folklorystyki i instrumentologii. Studia mają także za zadanie ogólnie wprowadzić słuchaczy w zagadnienia będące przedmiotem badań antropologii muzyki i etnochoreologii. Przewidziane są również zajęcia o charakterze praktyczno-warsztatowym, których celem jest przysposobienie słuchaczy do praktycznej działalności muzycznej z wykorzystaniem muzyki etnicznej.

Co dają studia absolwentom?

Absolwenci studiów posiadają wiedzę niezbędną do pracy w zakresie muzycznej kultury ludowej w narodowych, samorządowych i prywatnych instytucjach kultury, stowarzyszeniach i fundacjach kulturalnych, placówkach szkolno-wychowawczych, a także mediach i przemysłach kultury. Specjalne znaczenie studia mają dla absolwentów studiów na kierunkach muzycznych z przygotowaniem pedagogicznym, którzy nabywają kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć z przedmiotu "Polski folklor muzyczny" w szkołach muzycznych (honorowane przez Centrum Edukacji Artystycznej).

Jakie warunki musi spełniać kandydat?

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie co najmniej dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

Jaki jest tryb i organizacja studiów?

Studia trwają jeden rok akademicki (dwa semestry) i kończą się uzyskaniem świadectwa ukończeniu studiów podyplomowych. Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów weekendowych (sobota i niedziela) pięć razy w semestrze (w sumie 10 zjazdów + zjazd końcowy zaliczeniowy). Łączna liczba godzin lekcyjnych: 154. Pierwszy zajęcia rozpoczynają się 6 października b.r. o godz. 10.30. Opłata semestralna (bez uwzględnienia wsparcia instytucji delegujących): 2.100 zł.

Jakie są wymagane dokumenty?

W dniach 3-14 września b.r. do sekretariatu należy dostarczyć: podanie o przyjęcie na studia, życiorys, 1 zdjęcie, odpis dyplomu, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia, adres do korespondencji.

Informacji udziela:

Kierownik studiów:

dr Tomasz Nowak; e-mail: t.m.nowak@uw.edu.pl

Sekretariat:

tel.: 22 552 15 35; e-mail: imuz@uw.edu.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00.

(Uwaga! Sierpień w instytucie jest miesiącem urlopowym).

Adres:

Instytut Muzykologii

Uniwersytetu Warszawskiego

Krakowskie Przedmieście 32

00-927 Warszawa
(wejście C, parter)
tel./fax: 22 552 15 35

www.imuz.uw.edu.pl

TESTTT